Обществен съвет към МВнР – първо заседание Печат
Автор Експерт   
Неделя, 07 Юли 2013 09:38

Обществен съвет към МВнР – първо заседание

Екип на „expert-bdd.com"

Българското дипломатическо дружество отговори на поканата за участие в Обществения съвет към МВнР и изпрати свой представител на учредителното му заседание. То се състоя на 04. 07. 2013 г. от 10,00 до 12,30 часа в сградата на МВнР.

Поканата към БДД бе логична най–малко по три причини: първо, то е автентичният представител на българската дипломация, обединило стотици действащи и бивши дипломати, представители на академични среди, журналисти, ръководни кадри в страната и чужбина и студенти. Второ, БДД е съавтор на Закона за дипломатическата служба, негови представители са работили по последните две Концепция и Стратегия за национална сигурност. Нещо повече, БДД има принос в преориентирането на левицата към НАТО и ЕС, за което категорично свидетелстват документи в нашия архив. Съоснователи и членове на БДД бяха хората, които изготвиха документите и потърсиха подкрепа в други страничленки за приемането ни в НАТО и ЕС. Трето, като определена сила от неправителствения сектор и рожба на демократичния преход БДД и днес запазва огромен потенциал, експертиза и представителност в редица държавни ведомства. Добре е това да се знае, когато се оценява „демократичността” на управлението на бившия министър на външните работи Младенов, кайто не допусна БДД и до входа на министерството, както и при оценката на някои изявления и публикации в подкрпа на противоконституционна лустрация на едни от най–изявените членове на дружеството под предлог, че имали досиета.

 

Министърът на външните работи даде гласност на идеята за създаване на такъв съвет още на 17 06 2013 г., когато формулира и основната му цел: да се създаде платформа за диалог с гражданските организации и да засили прозрачността в работата на МВнР. Затова са били поканени над 20 организации, работещи в сферата на външната политика и сигурността, които излъчиха свои представители. Замисълът е бил да се привлекат известни експерти от неправителствения сектор, представители на академичните среди, преподаватели и журналисти с позиции и експертиза в тази област. Това е важно да се отбележи, защото на следващия ден се появи едно крайно, остро и обидно мнение от ГД “Освобождение», поставящо въпроса «експертност» или «гражданственост» трябва да излъчват обществените съвети. Такива опити за «внедряване» на некомпетентни хора в обществените съвети към различните министерства поражда съмнения за евентуални провокации от хора, партии и организации с не съвсем коректни цели. Неоснователно журналист от БНР съобщи и за «тайно» проведено заседание, след като повече от половин месец се разпространява новината и дневния ред на учредителното заседание. Такива внушения едва ли допринасят за спокойна и конструктивна работа. Още повече, че министър Вигенин е доказал своята отвореност към медиите. Неправителствените организации – също. Обширно съобщение за медиите бе разпространено още същия ден. В края на краищата тове бе учредяване на една структура. В бъдеще предполагаме, че ще има и медийно присъствие. Въпреки че строго погледнато, атмосферата на заседанията би трябвало да предизвиква пълна откровеност на изказващите се, което пък при пълна публичност може да се отрази на отношения с други държави по много чувствителни въпроси– от Македония до участието ни в предотвратяване на кофликти. Премълчавайки някои неща, за да избегнем това, едва ли ще помогнем на министъра. Коя държава обсъжда публично такива нюанси, противоречия и различия във външната си политика и сигурността? Но за обсъждане на темата «Имоти» например във всички случаи трябва да присъстват и медиите. Същото важи и за темата «Посланици» или «Българите в чужбина», или «Ефективността на работа на консулските служби по света». Нали в това е смисъла на контрола и съдействието на един Обществен съвет към МВнР.

На 21. 06. 2013 г. на страницата на МВнР беше обявен дневния ред на първото заседание на Обществения съвет:

  1. Приемане на Правила за дейността на Обществения съвет към МВнР.

2. Обсъждане на приоритетите в дейността на МВнР.
3. Обсъждане на Наредбата за кариерното развитие на
дипломатическите служители.
4. Разни

На 04 07 2013 г. освен представител на нашето Дружество се явиха такива от още 17–18 организации между които Националната Асоциация за международни отношения, Дружеството за ООН, Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения, Студентската асоциация за изследване на международните отношения, ръководител катедра Международни отношения в УНСС, студенти и др. Всяка организация имаше право да участва само с един свой представител. От страна на МВнР присътваха 6 души от ръководството: министър Вигенин, постоянния секретар, началникът на кабинета на министъра, представител на Дипломатгическия институт и двама съветници на министъра.

Приети бяха Правила за дейността на Обществения съвет. Представителят на нашето дружество г–н Андрей Караславов предложи да се уточни периодичността на заседанията. Министър Вигенин се спря на едномесечни такива, което струва ни се е доста амбициозно и с риск от обратен ефект. Представителят на Националната асоциация за международни отношения Чавдар Минчев внесе втора поправка, касаеша стенограмите от заседанията.

По втора точка от дневния ред министър Вигенин информира за представените от него на 03 07 2013 г. пред Комисията за външна политика в НС приоритети на МВнР.

Сред основните приоритети в дейността на своя екип Вигенин изтъкна поставянето на акцент върху двустранната дипломация и изграждането на коалиции по теми от български интерес в рамките на Европейския съюз, активно участие в регионалното сътрудничество, Близкия Изток, но съобразно възможностите на страната ни, изпълнението на всички ангажименти, произтичащи от членството на България в ЕС и НАТО, работата с българските общности в чужбина, по–активно ангажиране на допломатическата служба с икономическите проблеми на страната и изгражднане на компетентна и силна дипломатическа служба.
Според него България досега не е успяла да формулира пълноценно своите интереси и позиции по редица въпроси от европейския дневен ред. "Ние трябва да имаме пълноценно членство в ЕС, което не може да бъде само и единствено усилие на МВнР, но и на останалите институции, като ще работим за подобряване на координацията с тях", подчерта външният министър.

"Ще работя за това да има една професионална, ефективна дипломатическа служба, в която дипломатите да се чувстват достатъчно мотивирани и достатъчно подготвени да отстояват българския интерес. Ще огранича до минимум опитите за политически натиск върху дейността на МВнР, ако въобще има такива. Ще направя така, че политическите назначения да бъдат доста под нивото, определено по закон", каза външният министър Кристиан Вигенин, представяйки вижданията си за дипломатическата служба.

След това думата беше предоставена на представителите на неправителствените организации. Темата за приоритетите на българската външна политика зае повече от две трети от времето на заседанието.

В съобщението на страницата на МВнР бяха цитирани моменти от изказванията на трима участници, но фактически имаше много важни и ценни изводи и предложения и от редица други участници.

Проф. Динко Динков, завеждащ катедра „Международни отношения" в УНСС оцени инициативата на министър Вигенин за създаването на Обществения съвет като навременна и полезна. Той постави акцент върху необходимостта от активизиране и по-тясна координация между институциите в областта на енергийната дипломация. По думите му трябва да се работи постоянно и върху повишаване на квалификацията на българските дипломати. Проф. Динков обърна специално внимание на нуждата от засилване на регионалните политики на България по отношение на Югоизточна Европа и Черноморския регион. „Страната ни има ресурс да влияе върху политиките по отношение на Балканите по начин, така че да се изчистят натрупаните с годините негативи в оценката за региона.", изтъкна професорът. Той не скри обаче опасенията си, заявените приоритети да останат само заклинания, както много пъти се е случвало досега.

Посланик Любомир Кючуков от ръководството на Института за икономика и международни отношения предложи да бъде изпълнено със съдържание участието на България в европейските политики. „Подкрепям необходимостта от прецизиране и изработване на активна българска позиция в дебата за бъдещето на Европа, което е една дългосрочна цел.", каза още Кючуков. По отношение на заявената приемственост във външната политика на страната, посланикът отбеляза, че може да се говори за нова динамика при обосноваване на националните ни интереси, а не само за директна приемственост. По думите му българските посолства в чужбина трябва да бъдат центрове за връзка на нашата общност, като се засили и ролята на българските училища. Според него, за второто поколение наши емигранти това е единствената връзка с родината.

Симеон Николов, директор на Центъра за стратегически изследвания в сигурността и международните отношения, изтъкна значението на взаимодействието между дипломатическата служба и научната общност. Според него е много важно поне веднъж годишно да се прави среща на екипа на министерството с представители на академичните среди във формат кръгла маса или конференция. „По този начин ще има директен обмен на информация и добри практики, което ще повиши експертизата на дипломатическата служба.", смята Николов. Той постави и въпроса за възобновяване на дейността на младежки дипломатически клуб към МВнР. Обърното бе внимание и на необходимостта от по–добра координация между министерствата и ведомствата във външнополитическата им активност. Той препоръча подхода– след всеки посочен приоритет да се отбележи как и с какви сили и средства ще бъде постиган. На по–късен етап според него е наложително изготвяне на Стратегия на външната ни политика, като се има предвид и това, че дори част от отбелязаните в Стратегията за национална сигурност 13 члена, касаещи външната ни политика, вече се нуждаят от актуализация.

Чавдар Минчев, главен редактор на списание «Международни отношения» защити тезата за по–детайлно приоритизиране на основните насоки на българската външна политика. Регионалното сътрудничество според него би трябвало да се изведе на първо място. Въпросите за българската диаспора в чужбина имат много повече страни: училища, стипендии, църква и т.н.

Андрей Караславов от БДД обърна внимание на важността на консулските служби, които се превръщат в лицето на дипломацията и по които нашите сънародници в чужбина съдят за качеството и професионализма на дипломатите.

Накрая, съгласно дневния ред, участниците в срещата дебатираха и върху проекта на Наредба за кариерното развитие на дипломатическите служители. Министър Вигенин отбеляза, че е приключило общественото обсъждане на документа, като са били получени повече от 20 предложения, които са били разгледани от работната група. Членовете на съвета се обединиха около необходимостта от прилагане на няколко водещи принципа при развитието и управлението на дипломатическата служба, които се намират в синхрон. Според тях новата наредба трябва да постигне по-голяма прозрачност в кариерното развитие, възможностите за израстване да са подчинени на принципа „професионализъм и кариерно развитие", а основната цел да бъде ориентирана към постигането на резултати и професионализъм. По думите на ръководителя на работната група за работа по наредбата Пламен Петков, измененията в Закона за дипломатическата служба и състоянието на службата към момента са сред основните мотиви да се налага промяна. Изказалите се представители на неправителствени организации не скриха впечатлението си за недостиг на кадри и крайно малък финансов бюджет, което поставя под въпрос постигането на дискутираните преди това приоритети. Председателят на Дружеството за ООН посланик Иван Гарвалов препоръча младите дипрломати да преминават стажове в ООН. В участниците остана впечатленито, че министър Вигенин се вслушва много внимателно в направените забележки и предложения, но ръководителят на екипа по изготвяне на наредбата отстояваше доста категорично залегналите постановки, което намалява вероятността, че забележките на участниците в заседанието ще бъдат взети предвид. Дано поне по–фрапиращите примери бърат подложени на преоценка и доведат до промяна в съответните текстове. Още повече, че продължава общественото обсъждане на проектонаредбата и изразените на това заседание становища няма да бъдат последните.

На следващите заседания на Обществения съвет темите за обсъждане ще бъдат съобщавани достатъчно рано за да могат участниците да се подготвят за дискусията и да имат реален принос в решаването на проблемите. Министър Вигенин напомни, че всяка организация може да предлага разглеждането на определени въпроси.

Тъй като ни бе задаван въпроса, дали е обсъждана позицията на министъра по отношение на посланиците с досиета и използването им в бъдеще, трябва да кажем, че никой не засегна тази тема с изключение на министър Вигенин в едно обезличено изречение, че медии и политици са преекспонирали негови изявления, но накрая е постигнато разбиране по въпроса. След последното развитие на нещата обаче, това очевидно не е така, напротив, министърът като че ли е възприел позицията на президента. По появилите се след заседанието на Обществения съвет публикации, редакцията на «Експрет–БДД» изрази своето отрицателно мнение, което можете да намерите в Прегледа на публикациите за българската външна политика и сигурност в Информационен бюлетин № 284 от 05–06 07 2013 г. пточка 2.2. «Вигенин: Агенти на ДС няма да бъдат назначавани за посланици».