БДД за активизиране на ролята ни в международните отношения и срещу политизиране на МвНР и потъпкване на правата на служителите му Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 25 Април 2019 22:11

БДД за активизиране на ролята ни в международните отношения и срещу политизиране  на  МвНР и  потъпкване   на правата на служителите му

На 24 април 2019 г. се проведе годишно отчетно–изборно събрание на Българското дипломатическо дружество.

То обединява  кариерни дипломати и експерти в областта на международните отношения, българската външна политика и националната сигурност и  съхранява "паметта" на българската Дипломатическа служба за последните десетилетия. Дългогодишната му дейност и авторитет е свидетелство, че то отговаря на определени обществени потребности.

Още през 1998 година БДД прие Програмна декларация, в която се потвърждава  привързаността на неговите членове към европейските ценности и стандарти, тяхната готовност да уважават нормите и принципите на международното право и отношения.

Настоящата 2019 г. ще мине под знака на 140 годиншнината от създаването на Българската дипломатическа служба, а за членовете и приятелите на БДД – 20 години от създаването на Дружеството.

В доклада на Управителния съвет от 24. 04.2019 г. беше отчетена активната работа през изминалата година. В познатия му стил  Дружеството продължи да следи и реагира на различни актуални въпроси, свързани с българската външна политика, дипломатическата служба и международните отношения. Успешно е сътрудничеството на БДД с научни институти, фондации, изследователски центрове, с Нациналната асоциация по международни отношения, със студентски дипломатически дружества. Негови представители участваха в обществени съвети, излизаха с предложения към Президента, Министерския съвет и Министерството на външните работи. Проведени са редица конференции и семинари, а членове на Дружеството, носители на значителна експретиза, участваха със свои доклади в международни и национални конференции, съдействаха на българските медии и участваха в редица телевизионни и радиопредавания.

Работата на дружеството бе придвижвана от енергията на ентусиасти, при липса на друго финансиране, освен членския внос. В доклада имаше и рядко срещана самокритичност, която ще помогне на новия Управителен съвет в намирането на верните акценти в бъдещата му дейност.

След приемане на годишния финансов отчет и освобождаване от отговорност на членовете на УС за работата му през 2018 г. бяха направени промени в състава на УС. Както и досега той се състои от 9 души. Избрани бяха 4–ма нови членове. Намерен е добър баланс с вливане на по–млади кадри, присъствието на опитни дългогодишни дипломати, трима посланици, един генерален консул и началник–кабинет на министър, двама зам.министри, един бивш началник–кабинет на Президента, добър юрист, талантлив политически коментатор и дипломат- журналист.

Новият Управителен съвет избра за свой председател Андрей Караславов. Той е кариерен дипломат с дългогодишен стаж, бивш посланик на България в Атина и Стокхолм, пълномощен министър в посолството в Бон.

Сред приетите от Събранието документи е краткия Анализ на състоянието на българската дипломатическа служба, който вече публикувахме на стр. на expert-bdd.com / https://www.expert-bdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:2019-04-24-23-33-29&catid=17:--&Itemid=36 / и Декларация на Общото събрание на БДД.

 

Тук Ви прледлагаме пълния текст на Декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Общото събрание на Българското дипломатическо дружество

Като отбелязва с гордост 20-та годишнина от официалната регистрация на Българското дипломатическо дружество (БДД) като неправителствена организация с идеална цел;

Като отчита, че за тези години БДД се превърна в стабилна, авторитетна и представителна структура на гражданското общество, в познат и търсен  партньор с доказана експертиза в областта на международните отношения и българската външна политика;

Като потвърждава принципите и целите от своята Програмна декларация от 16 април 1998 година, а именно:

  • да съдейства за оформяне на консенсус в България по националните интереси и основни въпроси на българските външни отношения;
  • да сътрудничи активно с всички български политически сили, с правителството и МВнР, с други неправителствени организации на основата на принципа на взаимното уважение;
  • да укрепва престижа на Дипломатическата служба и да съдейства на българските кариерни дипломати в техните усилия по защита на националните интереси на Република България;
  • да участва, в рамките на своите възможности, в процеса на изграждане на стабилна нормативна рамка за развитие на българската Дипломатическа служба;
  • да установява и развива отношения с подобни неправителствени организации у нас и в чужбина;

Като припомня ролята на БДД за оформянето на националния консенсус по две от основните цели на българския преход – членството на Република България в ЕС и НАТО, наред с усилията за провеждане на балансирана и многопосочна външна политика;

Като подчертава приноса на БДД в строителството на Дипломатическата служба на основата на принципите на професионализма, безпристрастността и кариерното развитие и приветства във връзка с това приемането на Закона за дипломатическата служба от 2007 г.,

 

Общото събрание на Българското дипломатическо дружество заявява:

1. Основен приоритет в дейността на БДД ще продължи да бъде активизиране на ролята на България в международните отношения, защитата на българските национални интереси и ефективното посрещане на предизвикателствата и рисковете на новото столетие.

2. БДД ще застъпва и занапред позицията, че европейската и евроатлантическа ориентация на България следва да бъде съчетана с развитието на активни и равноправни отношения с всички държави на Балканите, в района на Черно море и на други континенти, както и с използването на съществуващите механизми в международните организации в интерес на България.

3. БДД изразява готовност да предлага и в бъдеще външнополитически идеи и предложения на българските институции и политическите сили, които биха пожелали това, с разбирането, че външната политика на страната не трябва да бъде партийно оцветена.

4. Като търсен партньор и утвърден участник в различни форми на изява на неправителствения сектор, БДД ще продължи да представя на българската общественост професионални анализи и прогнози на външнополитическа тема, да я запознава с позициите и оценките на чуждестранните ни партньори по актуални проблеми на международната сигурност и други въпроси от световния дневен ред.

5. Прилагането на Закона за дипломатическата служба, протоводействието срещу опитите за неговото нарушаване и за   политизиране   на  службата  и протовопоставянето на  действията,  водещи   до   дискриминация   и   потъпкване   на правата на служителите на МВнР, ще останат в центъра на вниманието на БДД

6. В качеството си на свързващо звено между различни поколения, съхраняващо паметта, опита и експертизата на българската дипломация, БДД ще продължи усилията си за гарантиране на приемственост и повишаване на мотивацията, ефективността и авторитета на Дипломатическата служба.

 

София, 24 април 2019 г.