По пътищата на дипломацията Печат
Автор Експерт   
Четвъртък, 16 Април 2020 11:33

По пътищата на дипломацията

На 15 април в Москва излезе от печат книгата–албум «По пътищата на дипломацията– Събития. Хора. Места на паметта. 1879 – 2019» .Тя е посветена на 140– годишната история на двустранните дипломатически отношения. Изданието е на Фонд «Руские Витязи».

В началото са публикувани приветствия на посланика на РФ в България  А.А.Макаров и посланика на РБ в Русия Атанас Кръстин.

Отговорен научен редактор е проф. д.и.н. Р.Михнева. Авторските текстове са на проф. д–р Искра Баева, проф. Е.Калинова, О.Г. Леонов, проф.д.и.н. Р. Михнева.

Всички теми в луксозното издание са богато илюстрирани.

 

Книгата е  двуезична и в обем от 279 страници и е структурирана в седем раздела:

I.  Дипломация и Новата българска държава

II. Дипломация и православие

III. Дипломация и независимостта на България

IV. Война и мир 1918 – 2019

V.  Хора на новото вреве и новия век– дипломатите

VI. Местата на паметта. Дипломация и столици

VII. Публична дипломация

 

Предлагаме на вниманието Ви приветствията на двамата посланици и представянето на книгата от отговорния научен редактор професор д.и.н. Р.Михнева:

ПРИВЕТСТВИЕ ПОСЛА РОССИИ В БОЛГАРИИА.А. МАКАРОВА

Уважаемые читатели, дорогие друзья! Многовековая история российско-болгарских отношений поистине очень интересна и многогранна, она богата целой плеядой выдающихся личностей, наполнена яркими собы-тиями, славными совместными подвигами и свершениями. Какие бы сложности ни встре-чались на нашем общем историческом пути, наши народы всегда стояли плечом к плечу, связанные крепкими узами дружбы и нерушимого славянского братства. Настоящий сборник, подготовленный коллективом авторов России и Болгарии, посвящен 140-летней истории двусторонних дипломатических отношений. Он расскажет вам о знаме-нитых представителях нашей профессии, познакомит с ключевыми эпизодами и докумен-тами тех лет, приоткроет особенности подчас незаметной для большинства граждан сложной и ответственной дипломатической службы. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в составлении этого уникаль-ного издания, за неиссякаемую творческую энергию, за кропотливую работу по подбору материалов и деятельный вклад в наше общее дело — укрепление и развитие доверительного диалога и дружественных связей между нашими странами и народами.Убежден, что эта книга займет достойное место в сокровищнице российско-болгарской научно-познавательной литературы и будет по достоинству оценена как специалистами, так и широкой общественностью.

ПРИВЕТСТВЕНИ ДУМИ НА ПОСЛАНИКА НА БЪЛГАРИЯ В РУСИЯ АТАНАС КРЪСТИН

Скъпи читатели,След сборника със спомени на българи и руси за Руско-турската война от 1877–1878 г. и богато илюстрирания документален албум „Освобождението на България. Образите на войната и мира” излиза настоящият албум, който излага в научно-популярен вид историческите етапи на българо-руските дипломатически отношения в течение на 140 години. Българските историци, с подкрепата на свои колеги и експерти от Русия, са подготвили издание, което те самите определят като мозайка от епизоди, образи, съдби и истории, част от които са слабо известни на широката публика. Книгата е едновременно образ на официалната дипломация и разказ за невидимите й страни. Годишнината е повод за равносметка и за осмисляне на предизвикателствата, пред които ни поставя светът на 21 век. Вековният опит в дипломатическите ни връзки е благодатна основа за пълноценното разбиране на състоянието и новите перспективи в развитието на отношенията между България и Русия. Новият документален албум е доказателство и за многообразието на отношенията между нашите две страни. Проучванията и дискусиите в научната сфера са тяхна същностна част и играят важна роля в намирането на път за осмисляне на историята. Посолството на Репу-блика България в Руската федерация приветства реализирането на настоящия албум и би искало да изрази своята благодарност на всички, участвали в неговото съставяне и издаване. Запознаването с този труд е удоволствие. Особено радостно е, че в него прозират заявки за бъдещи проекти, които следва да бъдат приветствани и подкрепяни, защото носят духа на равноправно и нужно на страните ни конструктивно партньорство и сътрудничество.

ПРЕДСТАВЯНЕ ОТ ОТГОВОРНИЯ НАУЧЕН РЕДАКТОР ПРОФЕСОР Д.И.Н. Р.МИХНЕВА

За близо век и половина пътя на отношенията между България и Русия очертават серия от съзидателни събития или периоди на неразбирателство. Свързани духовно, верски и исторически двете страни понякога вървят към бъдещото си заедно или намират бъдещето си по свои собствени пътеки. Може би това е причи-ната, до момента, учените да не са написали подроб-ната, документално обоснована и безпристрастна исто-рия на българо-руските официални дипломатически отношения.

Авторите, съставители, консултантите на този про-ект виждат в него няколко важни момента. Безспорен е фактът, че е свързан със 140-годишнината, когато на 7 юли 1879 г. по стар и на 19 по нов стил както е напи-сал Генералният консул А. Давидов до Министъра на външните работи Н.К. Гирс „в тържествена обстановка връчих акредитивните си писма” на новоизбрания княз на България Александър Батенберг. Седмица по-рано, руското генерално консулство в новата българска сто-лица София е вдигнало знамето в двора на къщата на генералния консул, която се е намирала на централната улица, дн. бул. „Цар освободител”, почти срещу двореца на княза.

На второ място, стори ни се по-важно да обър-нем поглед към „дребните” детайли в историята, към хората, които я вършат, към водачите, които вземат решения и още нещо — към „местата на паметта”, където са минавали дните на дипломатите, за да стане историята на днешната ни столица София и Северната Венеция – Санкт Петербург, някогашната столица на Руската империя, Москва и Самара – втората столица на СССР по време на Втората световна война, по-ви-дима, изпълнена с моменти, които създават връзките между епохите. Дипломацията е занимание, което създава видимост за блясък, а зад него са скрити „неща от живота”, непознати за публиката — битови трудности, емоциите на една нова „забранена” любов, и умните очи на един баща, до когото са се сгушили дъщеря му и синът му, споделящи несгодите на живота в чуж-бина. Дипломатите, служили на България и Русия в София, Санкт-Петербург и Москва са хора, чиито съдби отделно могат да бъдат част от един бъдещ про-ект — от намерилия пътя към отвъдното А. Давидов, ден след като е покорил легендарната Фудзияма до разстреляния от болшевиките Радко Димитриев — останал и в душата, и в дейността си поделен между България и Русия, двойнственост получила противо-речиви оценки.

И на трето, но не на последно място, ясно ни е, че създаваме „мозайка” от отделни елементи на пътя на дипломатите през времето. Надяваме се, че някога от представените тук факти ще се създаде пълната история на българо-руските дипломатически връзки след 1879 г.

Проектът на плана, от който частично се отказахме, поради липса все още на достатъчно документи бе създаден през зимата на 2019 г. от екипа на учас-тници в колектива на проекта за културна и научна дипломация на Софийския университет (2015–2018) — Р. Михнева, В. Колев, Т. Георгиева, И. Баева и Е. Калинова като продължение на предходните два успешни проекта — книгата „Руско-турската война 1877–1878: руски и български поглед” (ЯУЗА,2017) и „Освобождението на България. Образи на Вой-ната и Паметта” (Русские витязи, 2018), подкрепени частично от колегите от Института по славистика на Руската академия на науките. Тези идеи бяха част от плановете, които се обсъждаха в дългите колегиални дискусии, съвместо с рано напусналия ни приятел проф. К. Грозев — един истински български исто-рик — визионер. Отделни части и хронологията на събитията са с автори Р. Михнева, И. Баева, Е. Кали-нова, както и Олег Леонов, който подбра за изданието снимков материал и документи от руските архиви. Фотографският материал и консултациите за нали-чие на интересни документи от колекциите на бъл-гарската полиция, съхранявани в РГВА бяха пре-доставени от Г. Стоева. Научната редакция бе дело на Р. Михнева. Част от българските източници са получени със съгласието на доц. Михаил Груев, ръководителя на Държавна агенция „Архиви” и Светлана Шаренкова — форум „България-Ру-сия”. Идеята и реализацията на албума е един от първите проекти на неформалната група по историческа русистика, която бе учредена с подкрепата на Дружеството на русистите в България – един от най-старите членове на МАПРЯЛ. И нещо осо-бено важно — проектът стана реалност благодаре-ние на активна подкрепа от страна на българските дипломати в Москва и особено на посланик Атанас Кръстин, за което сме искрено благодарни. Лично аз благодаря за подкрепата на Националния коми-тет на историците на Русия и проф. А.О. Чубарьян, РИО и лично на К.И Могилевски. Благодарности и на моите колеги от МДУ „М.В. Ломоносов” — днес водещи историци в гр. Самара — Т. Ведерникова, Л. Артамонова и Ю. Смирнов — резултатите от работата им със студентите ме убедиха, че нашата обща памет е жива и тя е градивен камък за общото ни бъдеще в XXI век.

София – Москва, октомври 2019, проф. д.и.н. Румяна Михнева

Редакцията и УС на БДД благодарят на проф. д.и.н. Р.Михнева за предоставената информация.