Излезе от печат книгата на Българско Дипломатическо Дружество Печат
Автор Експерт   
Петък, 18 Февруари 2022 13:21

 

 

Излезе от печат книгата на Българско Дипломатическо Дружество

«СВЕТЪТ НЕ СТАНА ПО–СИГУРЕН, Междунарадната политика

и българската дипломация, Годишен анализ 2021 година

Вече се превърна в традиция в края на всяка година Българско-

то дипломатическо дружество да подготвя годишен анализ за

тенденциите в международните отношения и състоянието на

българската външна политика. Анализът се опитва да отбележи

основните тенденции в развитието на процесите в света и тях-

ното отражение върху българската външна политика. С цел да

се даде възможност за сравнение и тук са представени основни-

те теми и от предишните годишни анализи: Европейски съюз,

Балканско-черноморски регион, проблеми на сигурността и от-

браната, отношения с основните геополитически играчи, меж-

дународни организации, енергийна политика, както и преглед на

състоянието на българската дипломация. Специално внимание

е отделено на някои от най-важните събития през 2021 г.: геополи–

тически тенденции, конфликта в Украйна, процесите в ЕС и НАТО,

изтеглянето на САЩ и НАТО от Афганистан, парламентарните из-

бори в Германия, отношенията ни със Северна Републикса Македония,

срещата на високо равнище на Инициативата „Три морета“ в

България, енергийна дипломация и др.

Анализът за 2021 г. е под общата редакция на Андрей Кара-

славов, Любомир Кючуков и Симеон Николов, като в неговата

подготовка взеха участие и следните членове на БДД: Бисерка

Бенишева, Петър Воденски, Веселин Вълчев, Огнян Гърков, Лю-

бомир Денчев, Павлина Попова. Анализът няма претенциите

за всеобхватност, като сложността и многообразието на пози-

циите, както и ограниченият обем на текста правят невъзможно

отразяването на всички различни гледни точки по отделните въ-

проси, включително в рамките на БДД.

 

Съдържание

РЕЗЮМЕ ............................................................................................................... 7

ГЕОПОЛИТИЧЕСКА ДИНАМИКА ................................................................. 21

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ –

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ТЕНДЕНЦИИ ..................................................... 29

Пандемията Ковид-19 ......................................................................................... 29

Програма за възстановяване и устойчивост ..................................................... 30

Бежанци/миграция ............................................................................................... 36

Външни отношения на ЕС .................................................................................. 40

Германия – година на избори и промени .......................................................... 50

 

БАЛКАНСКО-ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН

И БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ ....................................................................... 55

Отношенията между България и

Република Северна Македония през 2021 г. ................................................... 58

Турция през 2021 година ................................................................................... 61

Инициативата „Три морета“ –прагматичен реализъм..................................... 68

 

ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА ....................................... 73

НАТО и ЕС за сигурност и отбрана в Европа .................................................. 73

Афганистан – исторически поврат? ................................................................. 101

 

ГЛОБАЛНИТЕ ИГРАЧИ

И ОТНОШЕНИЯТА ИМ С БЪЛГАРИЯ ......................................................... 105

САЩ – (не)осъществена промяна .................................................................... 105

Китайската динамика през 2021 г. ................................................................... 111

 

БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ –

КАНДИДАТУРАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР) .............. 117

 

ЕНЕРГИЙНИ ПРОБЛЕМИ

И ЕНЕРГИЙНА ДИПЛОМАЦИЯ .................................................................... 119

 

СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА

ДИПЛОМАЦИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ........................................................... 129

 

 

Книгата е на издателство «Изток–Запад», София, ул. «Стара планина» № 5,

www.istok-zapad.eu, Цена – 8 лв