Отчетно изборно събрание на БДД Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 22 Май 2023 08:50

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА
Управителният съвет на  Българското  дипломатическо дружество уведомява,
че на 8 юни 2023 г.(четвъртък) ще се състои редовното годишно отчетно-
изборно събрание на Дружеството. Събранието ще бъде проведено в
сградата на ул. „Врабча“ 23 (бившата редакция на в-к „Земеделско знаме“)  в
салона на партера от 17.30 часа.
Събранието ще протече при  следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020-
2022 г.
2. Приемане на финансовия отчет за същия период.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за отчетния период
4. Промени в състава на Управителния съвет.
5. Разни.
Поканват се всички членове на дружеството да присъстват на събранието.
УС на БДД