БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА АФГАНСТАН Печат
Автор Експерт   
Събота, 01 Декември 2007 03:00
/Доклад на Международна конференция проведена в София на 29.11.2007 г./

Районът на Централна Азия придобива все по-голямо значение за сигурността и стабилността в глобален аспект. Неговата близост до основните енергийни източници, нарастващото производство на наркотици и опитите за разширяване на влиянието на радикалния ислям обуславят загрижеността на международната общност. Изграждането на силна централна власт в Афганистан, способна да консолидира страната, да ограничи производството на наркотици и предприеме активни мерки за икономическо развитие, ще намали източниците на финансиране на международната организирана престъпност и терористичните мрежи. Реалните възможности за постигане на тези цели и влиянието на ситуацията в Афганистан върху регионалната сигурност наложиха поемането на сериозни ангажименти от страните-членки на Алианса и международната общност за изграждане на способност у местните институции за гарантиране на сигурността в страната и осигуряване на икономически прогрес за подобряване на състоянието на населението.

Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан бяха създадени в съответствие със споразуменията, постигнати на Бонската конференция по Афганистан като коалиционни сили с мандат на ООН през декември 2001 год. с цел да създадат условия на сигурност в Кабул и околностите и да съдействат за възстановяването на страната след края на режима на талибаните. Първоначално командването на ISAF се осъществяваше от отделни държави на основата на ротация на 6 месеца. На 11 август 2003 год. НАТО пое ръководството и командването на ISAF. Това е първата в историята на Алианса операция извън Евро-аталнтическия регион, която се приема като тест за успеха на процесите на трансформация в него. В нея освен държавите-членки на НАТО, с войски и сили участват и нечленуващи в Алианса държави. С Резолюция №1471/2003 год. Съветът за сигурност на ООН продължи мандата на операцията за подпомагане Временната администрация в Афганистан с цел изграждане на органи за държавно управление, а НАТО пое командването на силите през август същата година.
От самото й начало през 2003 год. операцията на НАТО в Афганистан е водеща тема в дневния ред на всички форуми на Алианса. Министрите на външните работи и на отбраната на страните-членки многократно са подчертавали, че постигането на целите на операцията е невъзможно без дългосрочно ангажиране на съюзниците и активно участие и взаимодействие на всички международни организации.
Необходимостта от постигане на успех от НАТО в Афганистан бе още веднъж подчертана на Срещата на върха в Рига през ноември 2006 год. Държавните и правителствените ръководители се обединиха около виждането, че успехът на операция ISAF има ключово значение за сигурността и възстановяването на Афганистан и за запазване на политическото доверие в Алианса като носител и гарант на сигурност, както и за способностите му да се справя с новите предизвикателства пред сигурността.
НАТО е основният инструмент за изпълнението на ангажимента на международната общност в Афганистан за оказване на помощ на афганистанските власти при осигуряването на сигурността и стабилността в страната и осигуряването на условията за възстановяването и ефективното управление.
Ангажираността на НАТО в Афганистан е в няколко направления :
- оказване на помощ на афганистанските власти при разпростирането и упражняването на техните правомощия и влияние на територията на страната, създавайки условията за осъществяването на стабилизационни и възстановителни дейности;
- оказване на съдействие в областта на сътрудничеството на афганистанското правителство с ISAF и с други международни организации и контакти със съседни страни.
- сътрудничество с Афганистан с акцент върху реформата в областта на отбраната, изграждането на отбранителните институции и военните аспекти на реформата в сектора на сигурността.

Основните военни задачи на ISAF включват:
- подпомагане на правителството на Афганистан при разпростирането и упражняването на неговите правомощия и влияние на територията на страната;
- провеждане на операции по осигуряване на стабилност и сигурност в координация с националните сили за сигурност на Афганистан;
- обучаване и подпомагане на Афганистанската национална армия;
- подпомагане програмите на афганистанското правителство за разоръжаване на нелегалните въоръжени групи.

Независимо, че първостепенната мисия на ISAF е сигурността в Афганистан, с цел по-бързо възстановяване и развитие на страната, практическата подкрепа на усилията за възстановяване и развитие също е от изключително значение. Дейността на ISAF в тази област включва най-вече: определяне на нуждите, като например за възстановяване на училища и медицински обекти; възстановяване на водоизточници; осигуряване на необходимата помощ за други гражданско-военни проекти; и извършване на цялостен преглед на напредъка в дейностите по развитието на страната.

В този спектър от дейности Групите за възстановяване на провинциите заемат водещо място в ангажимента на НАТО по възстановяването и развитието на Афганистан.


Предвид значимостта на операцията на НАТО за възстановяването и стабилизирането на Афганистан, а така също и за трансформацията на Алианса, България разглежда своето участие в нея като дългосрочен приоритет в областта на външната и отбранителната политика. Тези ангажименти на нашата страна бяха потвърдени и от президента на Република България по време на Срещата на върха на Алианса в Рига. България се включи в усилията на международната общност за подпомагане на мирния процес, възстановяването и стабилизирането на Афганистан, като дава своя принос не само в рамките на НАТО, но и на двустранна основа.
В този контекст страната ни продължава да допринася за изпълнението на задачите на операцията и търси възможности за разширяване на приноса си.
Отчитайки този факт и изпълнявайки произтичащите от членството ни в Алианса съюзнически задължения, до настоящия момент Република България дава своя принос към почти всички направления на ангажимента на НАТО в страната.

Основно нашият принос е към провеждане на операции по осигуряване на стабилност и сигурност.
В началото на 2002 год. Българската армия започна участието в операцията с военен контингент за санитарна обработка на личен състав в “Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан” в състав 32 военнослужещи. През м. август 2003 год. взвода бе сменен с механизиран взвод в състав от 45 военнослужещи под оперативно командване на германския контингент, а от м. септември 2004 год. започна участието и с медицински екип от 5 човека в испанската полева болница в Кабул.
В периода януари-септември 2006 год. България участва с 30 военнослужещи в състава на бригада “Югоизточна Европа”, като щаб на Многонационалната бригада в Кабул с командир на бригадата български генерал.

Друго значително участие през 2006 год. беше поемането на оперативното ръководство на летище Кабул от 70 военнослужещи от ВВС, от август до декември 2006 год. Качественото изпълнение на тази задача беше от изключително значение не само за успеха на операцията но и за Афганистан, тъй като летище Кабул е основен пункт за комуникация и снабдяване на страната.
От декември 2006 год. до средата на тази година нашето участие в операцията продължи с механизиран взвод, щабни офицери, медицински екипи, военно-полицейско подразделение и разузнавателна група.

От юни 2007 год. контингента беше значително увеличен и към момента е в състав от 401 военнослужещи разпределени както следва:
- щабни офицери;
- механизирана рота в италианската бойна група в Кабул;
- рота за охрана на летище Кандахар;
- механизиран взвод в състава на френската бойна група в Кабул;
- група за електронно разузнаване в Кабул;
- военно-полицейско подразделение в Кабул;
- разузнавателна група в Кабул;
- контраразузнавателна група в Кабул;
- медицински екипи в Херат и Кабул.

Изпращането на механизираната рота в Кабул повиши способностите на Регионално командване-Столица. Същата изпълнява задачи по патрулиране, ескортиране, сили за бързо реагиране и охрана на основни пропускателни пунктове в една значителна по големина самостоятелна зона за отговорност.

Охраната на летище Кандахар е от изключително значение за успешното развитие на операцията не само от оперативна но и от стратегическа гледна точка, тъй като същото е основна предна оперативна база на НАТО в Южните провинции. Поради своето значение летището е обект на нападение с минохвъргачен огън и неуправляеми реактивни снаряди.

Основен елемент от стратегията на НАТО за успех в страната и постигането на желаното крайно състояние е изграждането и развитието на способна афганистанската армия (ANA), което се реализира в два аспекта – оборудване и подготовка.
За осигуряване на необходимото оборудване, нашата страна предостави безвъзмездно на афганистанската страна въоръжение, бойни припаси и материални средства през 2002, 2004 и 2007 год.
Оказването на пряка помощ на ANA чрез обучение и подготовка е една от основните военни задачи на ISAF. В тази връзка от август 2003 год. до февруари 2005 год. нашата страна участва с 20 инструктори в група “Феникс” за подготовка на Афганистанската национална армия в рамките на операцията на САЩ ”Трайна свобода”

Основно задачите на ISAF по възстановяването и развитието се изпълняват от Групите за възстановяване на провинциите. Ролята им е да подпомагат правителството на Афганистан при разширяване на неговата власт на територията на страната чрез популяризиране на политиката и приоритетите на централната власт и чрез стимулиране процеса на реформи в сектора на сигурността, усилията за развитие и възстановяване на страната.

Въпреки, че основните усилия на България са насочени към участие в операции по осигуряване на стабилност и сигурност, ние имаме макар и скромен принос към усилията за възстановяването и развитието на страната. От началото на 2007 год. участваме с 3 военнослужещи в Групата за възстановяване на провинциите под унгарско командване в Пол-е-Комри (Северните провинции).