ДИПЛОМАЦИЯ И ПОЛИТИКА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В РУСИЯ Печат
Автор Експерт   
Понеделник, 01 Март 2004 03:02
На 25 февруари в Руския културно-информационен център в София се проведе кръгла маса на тема “Дипломация и политика в навечерието на президентските избори в Русия”, организирана от Националната организация за международни отношения, Българско дипломатическо дружество, списание “Международни отношения” и Посолството на Руската федерация.
В първия доклад, на доктор Иван Генов, беше изтъкнат по-консолидирания, центристки и по-прагматичен, а не идеологизиран характер на Думата. Може да се очаква допълнително овластяване на Думата с контролни пълномощия, които тя загуби преди 10 години.
Вторият мандат на Путин ще бъде мандата на автентичния Путин. Той ще носи гаранция срещу дезинтегриране на Руската федерация. Авторът аргументира тезата си, че чрез олигарсите се създава най-лесно възможността за домогване на чуждо влияние върху ресурсите на страната. Това е основното в мотивите на противниците им. Очевидно Путин е насочил усилията си навътре, към проблемите на страната. Това е необходимо условие за да може Русия да премине към активност от геостратегическо естество и да възвърне ролята си на глобален фактор.

Във втория доклад, на проф. Захари Захариев, бяха изложени трите приоритета на политиката, към които се стреми президентът Путин:
1. Цялостна широка реформа на съществуващата административна система;
2. Социално-икономическо направление като основен фактор за националната сигурност и единство на страната
3. Проблемът с реалната власт в Русия, която не е в ръцете на реалните институции за управление на страната
В опита си за прогнози авторът изтъкна:
1. Налагането на нова степен на централизация на властта и много по-силен отпечатък на президентските виждания, неизбежни промени в изпълнителната власт. Избраният парламент е точно, какъвто му е нужен. Това ще бъде парламент на синхронното плуване с волята на президента и изпълнителната власт.
2. Разчистване на авгиевите обори- в това отношение авторът е скептик. Колкото битката е в Русия, толкова е и за Русия в битка с външни центрове. Нещата ще зависят и от международната ситуация, от изхода на изборите за президент в САЩ, от интеграционните процеси в Европа, от финансовите процеси като средство за въздействие върху Русия и др. Колкото и да е бил зависим от Елцин, днес Путин се утвърждава като независим президент.
3. Вторият мандат на Путин не е с предизвестен успех, но е с доминиращи шансове за развитие.

В изложението на доктора на историческите науки и директор на “Информация и печат” на МВнР на Руската федерация М.Г. Троянски бяха откроени някои въпроси относно нагласите на руското общество- носталгични настроения, песимизъм вследствие на понесените загуби, разрушената финансова система и т.н. На тази основа бяха аргументирани нуждите от: укрепване на конституционния ред, укрепване на вертикала на властта, пресичане на деградиращите процеси в държавата, пресичане на негативните тенденции в руската армия, където днес има вече видими положителни изменения. От 1999 г досега е постигнат 30% икономически ръст. Три пъти е намалена инфлацията. Валутните запаси възлизат на 85 милиарда долара. /При президента Елцин те бяха 14-15 милиарда./ 97% от предприятията са преодоляли проблемите с изплащането на заплатите. Възстановено е кредитното доверие в банките. Вече е практика гражданите да обменят долари за рубли.
Накрая авторът се спря на причините, поради които останалите кандидати за президент няма да спечелят надпреварата.

Бележки на редакцията:
Искрено съжаляваме, че организаторите не са съумяли да организират и проведат една кръгла маса на значително по-добро ниво. Поводът- 125 години от установяването на дипломатически отношения с Русия, изискваше да бъдат привлечени политолози, политици и бизнесмени, които да предложат дискусия около ключови въпроси за Русия и за българо-руските отношения. По-сериозни би трябвало да бъдат и изискванията ни към гостите- общите и разхвърляни въпроси, засегнати от госта от Москва в никакъв случай не са принос към обявената тема.
За известна компенсация Ви предлагаме публикация от руски сайт за американската прогноза за бъдещето на Русия, съдържаща се в “Глобални тенденции 2020”, макар, че и тя е значително по-слаба от разработката “Глобални тенденции 2015”, която се появи преди две години.

---

Будущее России по оценкам Национального совета по разведке США
05.03.2004

Основные ориентиры прогноза «Глобальные тенденции 2020»
В начале декабря 2003 года на интернет-сайте Национального совета по разведке США (National Intelligence Council, NIC) были представлены первые дискуссионные материалы нового исследования, посвященного тенденциям развития современного мира – «Global Trends 2020». Предыдущее исследование («Global Trends 2015»), опубликованное в конце 90-х годов прошлого века, достаточно активно обсуждалось и цитировалось в российской прессе. Что же изменилось в оценках американских экспертов относительно развития обстановки в мире на ближайшие 15-20 лет?

Отличием нынешнего прогноза от предыдущих является наличие так называемых «wild cards» - сценариев неожиданного и неблагоприятного развития событий. Как отмечается экспертами NIC, в предыдущих исследованиях им не удалось с достаточной долей уверенности спрогнозировать ряд событий, оказавших серьезное воздействие на развитие ситуации в мире. Введение подобных сценариев призвано во многом исправить это упущение.

Отметим, что общим вектором нового исследования стал тезис о том, что в ближайшей перспективе продолжится глобальное доминирование США, хотя эксперты не снимают со счетов и усиление влияния Китая, уменьшение стратегической важности Европы в вопросах мировой безопасности, старение ее населения, а также рост и омоложение населения в США и Китае. Так как же оцениваются перспективы, например, России?

Россия, год 2020
По мнению экспертов NIC, Россия сегодня все еще находится на переломном моменте истории, в преддверии очередных президентских выборов. На рубеже 2020 года, очень многое будет зависеть от того, чем закончится нынешняя борьба политических сил.

Россия сегодня стоит перед огромными объективными проблемами управления:
- Политическая инфраструктура и политическая культура по-прежнему очень слабы. - «Демократическая трансформация» не доведена до конца. Политическая элита и бюрократия на всех уровнях все более контролирует политические процессы: эта тенденция реально усилилась. В перспективе лишь немногие политические партии и отдельные деятели будут привержены демократии западного типа. - Рыночные реформы не завершены. Самые трудные решения, такие как реформы ЖКХ, структурные и банковские реформы, оставлены на второй президентский срок В.Путина. Россия все еще сильно зависит от добывающих отраслей промышленности, следовательно, - от цены на нефть. - Существенные демографические проблемы – продолжительность жизни ниже восполняемого уровня, идет неуклонная убыль населения.
В 2020 году отношения России с окружающим миром будут оставаться двойственными и противоречивыми. Она будет определять свои интересы путями, которые не всегда гармонизируют с интересами ведущих европейских стран, но возврат к военной и идеологической конфронтации с Западом даже виртуально уже невозможен.

В международных отношениях Россия станет близко идентифицировать себя с Европой и, возможно, даже свяжет себя с ней каким-либо видом формального договора или соглашения. Станет ли это членством в Евросоюзе, будет зависеть в равной мере от ЕС и от российской политики.

В качестве члена ВТО Россия намного глубже интегрируется в мировую экономику, хотя в отдельных секторах и регионах, возможно, сохранятся протекционистские настроения. Многие в России (возможно, даже большинство) будут сопротивляться включению ее в эту глобальную международную организацию, где Россия не будет ведущим звеном, даже несмотря на возможные экономические выгоды.

По мнению авторов исследования, основной проблемой российского руководства будет проблема примирения региональной по масштабам экономики с глобальными политическими амбициями «быть Великой державой». Ключевыми внешнеполитическимипартнерами к 2020 году будут оставаться США и ЕС, а также Китай и Индия.

Россия останется главной державой Евразии и сохранит свой интерес к сотрудничеству в рамках СНГ. Связи в области политики и безопасности со странами СНГ скорее всего будут носить характер асимметричных коалиций. Связи же России со славянскими государствами бывшего СССР (Украина и Белоруссия) могут быть несколько сильнее. Даже если Украина будет иметь успех в своем желании вступить в Евросоюз (а Россия сделает все, чтобы этого не допустить), социальные, инфраструктурные и экономические связи останутся достаточно сильными. Возможна некая форма федерации, даже союз с Белоруссией.

Государства Кавказа и Закавказья (Азербайджан и Грузия) будут стремиться остаться на большей дистанции от России, однако состоятельность Грузии как государства все еще может оставаться под вопросом. Армения же наиболее близка к тому, чтобы стать близким и стабильным соседом при сохранении собственной идентичности.

Центрально-азиатские государства, скорее всего, будут политически удаляться от России, сохраняя свою идентичность и некоторые экономические связи для поддержания стабильных отношений с Россией, но также выбирая и другие альянсы (особенно с США и другими основными региональными игроками).

Проблемы демографии России к 2020 году
По мнению экспертов NIC, русские до сих пор не демонстрируют даже признаков к готовности соответствующим образом решать демографические вопросы. Продолжительность жизни далека от нормальных европейских стандартов, уровень рождаемости очень низкий (соотношение смертности к рождаемости 2:1, по оценкам экспертов NIC численность населения, скорее всего, упадет со 143 до 130 миллионов человек); уровень хронических, особенно психических заболеваний очень высок, главным образом среди детей, что не позволяет говорить о формировании в будущем здоровой нации.

Существует вероятность взрывного роста заболеваемости СПИДом, гепатитом и туберкулезом. Маловероятно, что власти будут в состоянии справиться с этим, еще меньше уверенности, что они смогут предупредить подобное развитие событий.

Сохранится неравномерное распределение населения как результат географии и исторических особенностей развития в советский период. В Сибири и районах к востоку от нее проживает сегодня только 20% населения (и этот процентбыстро уменьшается).

Природные ресурсы и окружающая среда для России 2020 года
До 2020 года значительные российские энергетические ресурсы будут эксплуатироваться во все возрастающем темпе. В этот период ЕС скорее всего станет основным покупателем российских энергоносителей, хотя экономические выгоды от прокладки трубопроводов в центрально-азиатских государствах могут заставить Россию повернуться на восток в поисках экспорта энергии. Важно то, что произойдет приток иностранных инвестиций в энергетический сектор, хотя сложная, запутанная ситуация с нефтяной компанией «Юкос» и М.Ходорковским, может и отложить поступление инвестиций, особенно если этот процесс не закончится атакой только на одного олигарха.

Растет осознание проблем природных ресурсов и окружающей среды, также как и желание справиться с огромным грузом проблем советского наследства. Но это очень тяжелая задача и вряд ли она будет выполнена к 2020 году. Сама же Россия не очень стремится к западным стандартам.

Наука и техника России
Это направление в России традиционно сильно, но очень плохо финансируется в последние годы. Текущее состояние дел в экономике не дает надежд на перемены в ближайшем будущем, но В.Путин или его последователь могут принять политическое решение о больших инвестициях в науку и технику.

Мировая экономика и глобализация: их влияние на Россию к 2020 году
Сегодня Россия достигла некоторого прогресса в проведении экономических реформ, но имеет серьезные проблемы их реализации «на местах». Это положение может продлиться и до 2020 года. В дополнение, ключевые реформы идут очень трудно. Реализация этих реформ, затягиваясь по времени, может быть и вовсе отложена.

Россия к 2020 году не совершит экономического рывка подобно Китаю. По мировым стандартам ее экономика останется средней. Это будет некий структурный гибрид, из элементов рынка (европейских стандартов) с существенным влиянием государства. Ключевые отрасли промышленности будут корпоративными и, скорее всего, неэффективными. Внутренние рынки (капитала, труда, производства) останутся неразвитыми и сегментированными. Слабое трудовое законодательство, высокая преступность, коррупция и незащищенность от колебаний цен на товары первой необходимости не позволят сохранить существующие высокие темпы экономического роста.

В целом производство по стране будет развиваться неравномерно, что явится причиной увеличивающегося разрыва в уровне жизни регионов. В свою очередь это будет мешать готовности руководства поднять внутренние жизненные стандарты. Несмотря на общий рост, Россия не сможет справиться с проблемой бедности, которая актуальна для миллионов россиян. Вместе с тем, по большей части эти люди в принципе уже смирились с нуждой, и не будут являться угрозой для социальной и политической стабильности. Событий, подобных октябрю 1993 года, уже не будет.

Таким образом, в политико-экономическом плане Россия к 2020 году будет представлять нечто подобное тому, что уже наблюдается и сейчас. Экономический коллапс, развал основной экономической инфраструктуры маловероятен. Коррупция и (в отдельных регионах и секторах) организованная преступность будут оставаться существенными факторами российской действительности.

К 2020 году в России увеличится активность иностранного капитала. Законодательная база будет в большей степени это позволять, хотя полностью и не достигнет европейских стандартов.

Хотя доступ в глобальную сеть Интернет сейчас не достаточно распространен среди населения, темпы его внедрения будут усилены (в любой форме его существования в будущем). Это позволит российским источникам информации отчасти уйти из под контроля российских властей, но в то же время может привести к ускоренной утечке русских мозгов в виде рынка труда для молодежи, этот рынок будет более мобильным одновременно и физически, и виртуально.

Политическая система и безопасность России к 2020 году
По мнению экспертов NIC, сегодня Владимир Путин пытается продолжить свою работу по совершенствованию основных законов и по проведению административной реформы. Развитию реформ и хорошему управлению угрожает децентрализация власти как на региональном, так и на федеральном уровне.

К 2020 году важные институты демократии (такие как выборы) будут существовать и на федеральном, и на региональном уровне, но российская политическая система останется авторитарной по европейским стандартам. Более глубокая демократизация – правовая сфера, развитие парламентаризма, политических партий, гражданского общества – будет фрагментарным и слабым. Соблюдение прав человека и гражданских свобод по-прежнему будет носить условный характер. Здесь возникнут существенные региональные различия: в одних регионах гражданские свободы будут относительно соблюдаться, в других – окажутся под серьезной угрозой.

В условиях отсутствия масштабных внутренних потрясений (таких как серьезные экономические проблемы), федерация будет сохраняться. Парадоксально, но, по мнению специалистов NIC, политическая недоразвитость может быть фактором стабильности: будет наблюдаться отсутствие политических групп, заинтересованных в подстрекательстве к беспорядкам. Россия сохранит свое место в составе Совета Безопасности ООН.

Роль военной силы будет занимать более весомое место в официальных определениях национальной безопасности, чем в Европе, но нет сомнения в возможности возврата к советским уровням военных расходов.

Стержневым элементом военного планирования останется возможность использования стратегических ядерных сил.

Чечня, скорее всего, все еще останется запутанным клубком проблем на ближайшее будущее. Другие региональные конфликты на территории стран СНГ будут зависеть от множества факторов, но Россия не является держателем всех козырных карт и не торопится (в основном по тактическим соображениям) играть даже теми картами, которые у нее имеются.

Россия переместится ближе к НАТО. Не исключена даже просьба с ее стороны о вступлении в эту организацию.

Российско-американские отношения
Российская система взглядов не предполагает сильных отклонений от ее теперешней двойственности: США будут рассматриваться не только как ключевой объект внешней политики и как союзник, но и как успешный соперник. Россия желает, чтобы ее серьезно рассматривали в качестве партнера: больше всего она боится быть проигнорированной или оказаться на вторых ролях. Не допуская проявлений крайнего национализма, Россия будет держаться вместе с США. Но она будет продолжать отстаивать свои права, часто, как отмечают в NIC, неуклюжими и причудливыми способами.

Проводимое перебазирование американских войск – особенно создание постоянных баз США и НАТО на территории стран СНГ, на Кавказе и в Центральной Азии – пойдет вразрез с существующими российскими положениями национальной безопасности. Вместе с возможной разработкой американской системы ПРО эти события могут создать проблемы для российского руководства, и привести к периодам напряженности.

Выводы
Каковы же наиболее важные тенденции развития России, формирующие региональные события до 2020 года?
- Негативные последствия сокращения численности населения и плохого здравоохранения. - Увеличение добычи нефти и газа и поставка их через территорию стран СНГ, а также споры вокруг их транспортировки. - Внутренние угрозы исламского экстремизма (реальные или мнимые) и реакция на них. - Проблемы во взаимоотношениях между Россией и странами СНГ, включая передислокацию войск США и НАТО и создание ими передовых баз.
В качестве, так называемых «wild cards» - сценариев неожиданного и неблагоприятного развития событий в России, экспертами NIC прогнозируются следующие:
- Возврат к политической нестабильности: правление В.Путина прекращается досрочно вследствие его нездоровья или появления успешного политического соперника (возможно из олигархов), это может сопровождаться десятилетием политической нестабильности и авантюристического правления. - Экономическая стагнация или упадок: низкие цены на нефть или прекращение иностранных инвестиций ведет к усилению депрессии с политическими последствиями. - Внутренний кризис безопасности: Россия переживает всплеск повстанческих действий чеченских сепаратистов на Северном Кавказе, действий исламистов в Центральной Азии и гражданских беспорядков на российском Дальнем Востоке вкупе с китайской иммиграцией и экономическим проникновением Китая. - Серьезное ухудшение отношений с США и НАТО вследствие развертывания элементов ПРО и военной интервенцией США и НАТО в некоторых регионах мира.
Таким образом, для России к 2020 году четко очерчены границы региональной державы, и даже наличие ядерных вооружений, места хранения которых к тому времени, возможно, будут охраняться совместными усилиями России и США, не позволит поддержать статус России как «Великой державы». Членство в Совете Безопасности ООН станет по большей части номинальным – ключевые решения по применению военной силы США и их союзниками, как и прежде, будут приниматься единолично, без оглядки на мировое сообщество. Внешнеполитический курс России все больше будет выверен в соответствии с таковым в США и, отчасти, - в ЕС.

Следует признать, что многие прогнозы экспертов NIC уже сбылись. Во многом это справедливо и для России…

Сергей Гриняев, Михаил Ковтуненко