РОЛЯТА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИСТИЧНИТЕ ЗАПЛАХИ Печат
Автор бригаден генерал Галимир Пехливанов   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:02
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

бригаден генерал Галимир Пехливанов
Началник на Главно оперативно управление на Генералния щаб на Българската армия бригаден генерал


В началото на ХХІ век светът се изправи пред нови предизвикателства в областта на сигурността. Трагичните събития в САЩ и Испания промениха глобалната среда за сигурност. Като ключови заплахи за света на първо място се разглежда тероризма, редом с разпространението на ОМП, регионалните конфликти, разпада на държавността и организираната престъпност.
Те наложиха необходимостта от преосмисляне на съвременните рискове и на цялостния подход към сигурността, и показаха, че тя не може да бъде гарантирана само с военни средства, а изисква прилагането на широк спектър от политически, икономически, военни и разузнавателни инструменти за противодействие. Тероризмът и другите неконвенционални предизвикателства поставиха изискването за разработване на нестандартни и безпрецедентни подходи, при което военният фактор е само един от неизбежните елементи.

Основните външни рискове за националната сигурност са от глобален или регионален характер. Ако във втория случай противодействието на рисковете може да се вмести в традиционното понятие за гарантиране на сигурността чрез локализиране, ограничаване и регулиране на конфликти с политически и военни средства, то терористичните атаки срещу САЩ и Испания показаха, че противодействието на международния тероризъм като глобална заплаха може да се постигне само чрез ефективно многопосочно взаимодействие между системите за ранно предупреждение в рамките на глобална коалиция.

Тероризмът и организираната престъпност се превръщат в първостепенна заплаха за националната сигурност.
Те са в състояние целенасочено да използват местоположението на страната за незаконен трафик на хора, оръжия, наркотици, нерегламентиран внос на интелектуална собственост и др. Извършените терористични атентати в САЩ, Русия, Турция, Испания и др. показаха уязвимостта на демократичните общества от асиметричните заплахи и това, че националната сигурност на която и да е страна, включително и на България, в досега влагания в това понятие смисъл, не може да бъде гарантирана със самостоятелни усилия.
Борбата срещу тероризма е голямата война на нашето съвремие. Тази война не прилича на никоя от досега водените, защото в нея няма фронтова линия, няма сигурна защита и всички сме потенциални мишени за атака. Тероризмът се стреми с всички възможни средства да саботира усилията на международната общност за налагане на траен мир в критичните точки на света.
Общо прието определение за “тероризъм” в международното и националното ни право не съществува, но като работно може да се даде определението , че тероризмът е междудържавна или вътрешно държавна престъпна дейност, изразяваща се в използване на насилие и заплахи с насилие за постигане на конкретни политически цели и най-вече – отслабване и дестабилизация на съществуващото държавно управление.

Приносът на Въоръжените сили към националната сигурност в мирно време
включва поддържането на способности за подкрепа на дейности при контрола на въздушното и морските пространства, събиране и обработка на информация за потенциалните рискове и заплахи, операции по сдържане и неутрализиране на терористични, екстремистки и престъпни групи, защита на застрашени стратегически обекти, защита и подпомагане на населението при природни бедствия, аварии и екологични катастрофи, оказване на хуманитарна помощ, спасително-евакуационни дейности, помощ, при необходимост, на други държавни органи и организации.
За изпълнение на тази мисия Въоръжените сили на Република България изпълняват следните задачи:

1. Наблюдение, контрол и защита на националната територия, въздушното и морските пространства.
2. Участие в борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици, хора и оръжия.
3. Подготовка на населението, националното стопанство и инфраструктурата на страната за реагиране при кризи.
4. Поддръжка и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.
5. Участие в спасителни операции и операции по евакуиране.
6. Участие в защитата на стратегически обекти.
7. Принос към дейността на други държавни органи и институции (информационно, хидрографско, картографско, и метеорологично осигуряване и др. мероприятия).
8. Участие в гарантиране на информационната сигурност и защита срещу кибернетични атаки на управленските и информационните системи.
9. Принос към изграждането на национално и гражданско самосъзнание.
10. Участие в опазването и възстановяването на околната среда.

Концепцията на НАТО за борба с тероризма разглежда четири роли на Въоръжените сили, изпълнявани чрез провеждане на военни операции:
- антитерористични, защитни мерки;
- последователно провеждане на дейности с цел превантивно намаляване последствията от евентуални терористични атаки;
- провеждане на активни превантивни мероприятия за намаляване възможностите за терористични атаки;
- военно сътрудничество на страните в НАТО за оказване съдействие на цивилните, полицейските и международните организации, водещи борба с тероризма.

Нашите усилия, като приоритетни задачи на въоръжените сили, са насочени към:
- формулиране на национална позиция относно възможно участие в операции срещу тероризма извън територията на страната; при участие в такива операции в рамките на НАТО – постигане на изискваната степен на специализация в конкретни форми на възможности или операции;
- изграждане на ефективно интегрирано разузнаване за осигуряване на навременна, точна информация за заплахите, без значение откъде идват те; разработване на нови методи за събиране на информация и изграждане на нова рамка за предупреждение по линия на разузнаването;
- създаване и постоянно усъвършенстване на подходяща нормативна база за силите със специално предназначение;
- качествено усъвършенстване на подготовката на Силите за специални операции и специалното им оборудване и значително увеличаване на тяхната мобилност;
- подобряване на Системата за управление, контрол, комуникации и информационни системи за цялата структура на Въоръжените сили;
- подобряване на системата за медицинска помощ така, че да бъде в състояние да се справи не само с биотероризма, но и с всички заразни болести предизвикващи епидемии, както и с опасности водещи до голям брой жертви и пострадали;
- поддържане висока степен на подготовка и управление на мобилни, с висока степен на готовност модулни формирования за ликвидиране на последствията при природни бедствия и технологични аварии;
- окомплектоване на личния състав на определените сили и средства със съвременни средства за защита и ефективни технически средства за ликвидиране на последствията.
В Р България задачите за защита срещу тероризма на територията на страната са възложени на МВР.
Българската армия,
като основа на Въоръжените сили на Р България има своето особено място в усилията на държавата в борбата срещу тероризма.
По отношение на прояви на тероризъм вътре в страната, участието на Българската армия се регламентира в чл. 49 на Военната доктрина на Р България и чл. 68 от ЗОВС, съгласно които в мирно време при обявяване на “извънредно положение” Въоръжените сили могат да изпълняват задачи по:
1. Оказване съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяването на ОМП, незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм.
2. Участие в охраната на стратегически обекти и в операции за пресичане на терористични действия.
Имайки предвид, че тези задачи са приоритет и основно задължение на органите на МВР, Българската армия ще бъде привлечена само след изчерпването на техния ресурс.
Участието на Българската армия в борбата срещу тероризма следва да се определи в зависимост от мащабите на неговото проявление. До нивото, което се характеризира като индивидуален и групов тероризъм и може да се срещне на територията на страната, борбата с него е отговорност и задължение на силите за поддържане на вътрешния ред.
Българската армия има задачата за охраната и отбраната на въздушното пространство на страната и морските пространства в прилежащата икономическа зона. За изпълнението на тази задача тя е задължена да осъществява всички необходими дейности, включително за предотвратяването и разрешаването на кризи в резултат на терористични действия.
Армията участва в тази борба пасивно и активно. Нейното пасивно участие се заключава в строгия контрол на собствените въоръжения и недопускане тяхното нелегално разпространение към отделни лица, организации и държави. Нейният силов потенциал може да бъде използван като потенциална заплаха за държавите, покровителстващи тероризма.
Нивото, на което следва да бъде включена Българската армия, се характеризира като противодействие на държавен тероризъм и обикновено е извън територията на страната – войната срещу тероризма в Ирак, Афганистан, Босна и Херцеговина и Косово.
Активното използване на армията се заключава в осигуряването на силова база за външната политика на страната и международната демократична общност за недопускане и предотвратяване на условията за базиране, организиране и подкрепа на тероризма. Тези действия могат да бъдат налагане на политически и икономически санкции, като ембарго и осигуряване на неговото ефективно спазване, превантивно развръщане в определени райони, участие в операции по поддържането на мира и в операции по налагане на мир.
Операциите по поддържане на мира не са пряко елемент на борбата против тероризма, но те осигуряват мир и сигурност в райони на противопоставяне и насилие, което е предпоставка за предотвратяването на условията за зараждане, осигуряване и развитие на тероризма. Премахва се базата от която се нуждае тероризмът за организиране и осъществяване на действия в големи мащаби.
Практическият израз на участието на Българската армия в операции по поддържане на мира към момента е както следва:

в СФОР – Босна и Херцеговина
- охранителна рота – 160 военнослужещи;
- механизиран взвод – 36 военнослужещи.
в КФОР – Косово
- инженерен взвод – 36 военнослужещи.
в Афганистан
- в ИСАФ – механизиран взвод – 45 души;
- в “Трайна свобода” – инструктори – 15 военнослужещи.
в Ирак
- пехотен батальон – 480 военнослужещи.
в Еритрея – 5 военнослужещи.
Общо Българската армия участва в операции зад граница с около 800 военнослужещи, като едновременно същият брой се подготвя за ротация. Като прибавим и възстановяващите се след мисии, и тези, които се подготвят за участие, над 2400 души в Българската армия са ангажирани с мероприятия по участие в Операции по поддържане на мира. Това е изключително сериозна задача, която се изпълнява основно от Сухопътните войски при ограничен финансов ресурс.
Активното участие на армията на територията на страната се заключава в:
1. Превантивна работа и осигуряване на пълно взаимодействие със службите в Министерството на отбраната, органите на Министерството на вътрешните работи и другите национални ведомства и служби.
2. При въвеждане на "извънредно положение" - оказване съдействие на структурите на МВР в борбата срещу тероризма, като тези задачи се изпълняват основно от подразделения на Специалните сили. За създаване на организация във взаимодействието с органите на МВР е разработена "Инструкция за взаимодействието между МО и МВР".
При участие в антитерористични мероприятия подразделенията от Българската армия могат да изпълняват следните задачи:
- Сухопътните войски: за осигуряване на националния суверенитет подпомагат формирования от МВР за отразяване, блокиране, неутрализиране и прочистване на райони, които са обект на тероризъм; охрана на важни обекти; усилване с модулни формирования органите на местната власт по защитата на населението при екологични кризи, епидемии и промишлени аварии, причинени от терористични актове.
- Военновъздушните сили: осигуряват националния суверенитет чрез наблюдение, разузнаване и охрана на въздушното пространство и на стратегически важни обекти; авиационна поддръжка на формированията от Българската армия участващи в борбата с тероризма; извършване на дейности в интерес на други министерства и ведомства и организации.
- Военноморските сили: водене на наблюдение и защита на националния суверенитет и интереси в икономическата зона на Черно море, обекти от национално значение, навигационните средствата за осигуряване на безопасността на корабоплаването, бреговите граждански и военни обекти; евакуация на пострадали или застрашени граждански лица от терористични действия в Черноморския район.

Конкретните задачи и съставът на силите и средствата за защита и охрана се определят в плановете за оперативно използване на БА при кризи от военен и не военен характер, плановете за потенциални кризисни ситуации за съответните зони и райони и плановете за оперативно-бойно използване на структурните звена на Министерството на вътрешните работи.
Формирования от Българската армия могат да участват в операции срещу трафика на наркотици, хора и оръжие, нелегалните канали за които преминават през територията на страната, когато усилията на органите за сигурност са недостатъчни за овладяване на обстановката и се застрашава сигурността и суверенитета на страната; както и охрана на обекти – потенциални цели на терористични атаки.
За управление на кризи и участие в ликвидиране на последствия от природни бедствия и технологични аварии на територията на страната е разработен и въведен в действие "План на Българската армия за потенциални кризисни ситуации". В изпълнение на плана са създадени и подготвени модулни формирования за гасене на масови горски и полски пожари, действия при тежки зимни условия, ликвидиране на последствия от наводнения, земетресения и промишлени аварии и обезвреждане на невзривени бойни припаси. Тези формирования са в състояние да действат и при бедствия, аварии и катастрофи, предизвикани в резултат на терористични действия.
За повишаване на подготовката на подразделенията от Българската армия по участие в операции срещу тероризма се планират и провеждат занятия и учения.
В подразделенията от Силите за специални операции се провеждат целенасочени курсове по борба с тероризма на специалния тренировъчен полигон “Црънча”.
По време на кризата във Вардарска Македония през 2001 г. техни подразделения участваха съвместно с Национална служба “Гранична полиция” в наблюдението и охраната на Държавната граница с Р Македония и с Р Югославия.
В проведеното през м. Юни 2002г. учение "Планински страж" на практика се отработиха въпроси по взаимодействието със структурите на МВР, блокиране и унищожаване на терористични групи.
Подразделения от Сухопътните войски и ВВС участваха в международните учения “Кооператив кии - 2001 и 2003” и “Стронг Ризолв”.
Кораби и вертолети от ВМС ежегодно отработват задачи по борба с тероризма, незаконния трафик на оръжие, хора и наркотици в международните учения от сериите “Кооператив партнер” “Блек сии форс” и “Бриз”.
През м. ноември 2003г. фрегата “Смели” участва в операция на НАТО “Актив Индевър”, която се проведе в източната част на Средиземно море с цел подкрепа на операцията в Ирак и със задачи: контрол на корабоплаването, борба с тероризма и незаконния трафик на оръжие, хора и наркотици.
В спасителната операция на гражданския кораб “Елена” от 02 до 05.12.2003г участваха три кораба, един вертолет и една специализирана група за борба с тероризма от състава на ВМС.
В заключение искам да подчертая, че използването на военния фактор в активни действия против тероризма е крайна мярка и преди тя да бъде приложена следва да бъдат изчерпани всички останали възможности.
Създадената организация и целенасочената подготовка на силите и средствата от Българската армия позволяват успешното изпълнение на задачи по подпомагане на МВР в борбата с тероризма.