ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА Печат
Автор Ген. Н.Колев   
Четвъртък, 01 Юли 2004 03:03
ЕКСПЕРТНА КРЪГЛА МАСА ОРГАНИЗИРАНА ОТ БДД, ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
“ ТЕРОРИЗМЪТ СЛЕД МАДРИД-2004-НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”

Генерал Н.Колев, началник на Генералния щаб на Българската армия

Позволете ми от името на Генералния щаб на Българската армия и лично от свое име да ви приветствам и да пожелая ползотворна работа.

В последно време станахме свидетели на безпрецедентна ескалация на тероризма по целия свят: от остров Бали през Афганистан, Москва, Истанбул, Косово, Мадрид и от Близкия Изток до Америка – терористичните действия се активираха до степен на терористична война. Направената оценка на рисковете и предизвикателствата за сигурността в международен план определя тероризма като основна заплаха на настоящия етап, а борбата срещу него придоби първостепенно значение.
За тероризма няма общоприета дефиниция. Причината е съществуването на голям спектър на водещи мотиви – от актове на отмъщение до политически цели. Но общото, което го характеризира е, че той е оръжие на недоволните от статуквото, които нямат шанс, желание или възможност да променят това статукво по друг начин. Като такава проява тероризмът практически е съществувал винаги в многолетната история на човечеството. Но през последните години той се прояви като пряка заплаха срещу демократичните ценности, държавността, материалното богатство на обществото и живота на хората, неподготвени да се защитят.

Опасността става все по-голяма поради растящата ресурсна осигуреност на терористичните действия, развиващата се тактика, организация, мобилност и конспиративност.

В борбата срещу тероризма има две фундаментални условия за постигане на успех:

- да се дефинират и премахват причините, които го пораждат;

- да се извършва превенция, когато причините не могат да бъдат отстранени поради едно или друго обстоятелство.

И в двата случая тези задачи не са по силите на една отделно взета страна или организация, колкото и мощна да е тя.

Мястото и участието на въоръжените сили е във втората задача, но те не могат да я решат изцяло, поради асиметричността на заплахата и действията. В най-добрия случай въоръжените сили могат да ограничат потенциала на терористични групи или да привлекат върху себе си техните действия, за да ограничат възможностите на терористите за унищожаване на неподготвени за защита хора или цивилни обекти.

Според думите на президента на САЩ Джордж Буш, действията срещу терористите в Афганистан са начало на действия в световен мащаб. Тази борба е трудна и е с неизвестна продължителност. Тя не трябва да спре, докато терористичните групи, разполагащи с мрежи по целия свят, не бъдат открити, спрени и победени. Победата над терора изисква сътрудничество и създаване на международна коалиция с безпрецедентни мащаби и взаимодействие. Тя изисква постоянни действия на много държави срещу терористичните мрежи, терористичните бази и тяхното финансиране. Нито една държава в света не трябва да остане неутрална в този конфликт, защото нито една държава не може да бъде в безопасност в свят, заплашен от терора. Войната срещу тероризма може да бъде спечелена, само ако се обединят усилията на всички.

В това отношение Концепцията на НАТО е част от пакета от мерки за засилване на способностите в борбата срещу тероризма, които включват още подобряване участието в разузнаването и мерките за отговор на кризи. Новата военна концепция за борба срещу тероризма дава ръководство за планиращите органи на НАТО по изграждане на необходимите военни възможности за успешна борба срещу общата заплаха.

Българската армия има своето особено място в усилията на държавата в борбата срещу тероризма.

По отношение на прояви на тероризъм вътре в страната, участието на Българската армия се регламентира в чл. 49 на Военната доктрина на Република България и чл. 68 от Закона за отбраната и въоръжените сили, съгласно които в мирно време при обявяване на “извънредно положение” Въоръжените сили могат да изпълняват задачи по:

1. Оказване съдействие на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяването на оръжия за масово поразяване (ОМП), незаконен трафик на оръжие и международен тероризъм.

2. Участие в охраната на стратегически обекти и в операции за пресичане на терористични действия.

Имайки предвид, че тези задачи са приоритет и основно задължение на органите на МВР, Българската армия ще бъде привлечена само след изчерпването на техния ресурс.

Участието на Българската армия в борбата срещу тероризма следва да се определи в зависимост от мащабите на неговото проявление. До нивото, което се характеризира като индивидуален и групов тероризъм и може да се срещне на територията на страната, борбата с него е отговорност и задължение на силите за поддържане на вътрешния ред.

Българската армия има задачата за охраната и отбраната на въздушното пространство, отбрана на територията на страната и морските пространства в прилежащата икономическа зона. За изпълнението на тази задача тя е задължена да осъществява всички необходими дейности, включително за предотвратяването и разрешаването на кризи в резултат на терористични действия.

При мащабни кризи на територията на страната, предизвикани от терористични актове, изразяващи се в организирани въоръжени враждебни действия в отделни райони от нейната територия, по решение на Парламента армията може да вземе участие в тяхното разрешаване.

Армията участва в тази борба пасивно и активно. Нейното пасивно участие се заключава в строгия контрол на собствените въоръжения и недопускане тяхното нелегално разпространение към отделни лица, организации и държави. Нейният силов потенциал може да бъде използван като потенциална заплаха за държавите, покровителстващи тероризма.

Нивото, на което следва да бъде включена Българската армия, се определя като заплаха или антидържавен тероризъм и обикновено би могло да се прояви извън територията на страната.

Активното използване на армията извън територията на страната се заключава в осигуряването на възможности на международната демократична общност за недопускане и предотвратяване на условията за базиране, организиране и подкрепа на тероризма. Тези действия могат да бъдат налагане на политически и икономически санкции, ембарго и осигуряване не неговото ефективно спазване, превантивно развръщане в определени райони, участие в операции по поддържането на мира и в операции по налагане на мир.

Операциите по поддържане на мира не са пряко елемент на борбата против тероризма, но те осигуряват мир и сигурност в райони на противопоставяне и насилие, което е предпоставка за предотвратяването на условията за зараждане, осигуряване и развитие на тероризма. Премахва се базата, от която се нуждае тероризмът за организиране и осъществяване на действията в големи мащаби.

В заключение искам да подчертая, че използването на военния фактор в активни действия против тероризма е крайна мярка и преди тя да бъде приложена, следва да бъдат изчерпани всички останали възможности.

Новата обстановка в света, породена от прекратяването на “студената война”, разширяването на НАТО като военно-политическа структура, гарантираща независимото демократично развитие на гражданските общества в отделните държави, увеличава многократно възможностите за успех в борбата с тероризма и в България. Само обединените усилия на държави, правителства, сили за сигурност и икономически възможности биха могли да доведат до премахването на тероризма като антиобществено явление.

Създадената организация и целенасочената подготовка на силите и средствата от Българската армия дават своя принос и позволяват успешното изпълнение на задачи по борбата с тероризма.

Благодаря за вниманието!