МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"... Печат
Автор Акад. Васил Сгурев   
Неделя, 01 Април 2001 03:02
 МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"- ВЪЗМОЖНА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ
Международната конференция "Автоматика и информатика" проведена в гр.София от 31 май до 2 юни, организирана от Съюза по автоматика и информатика /САИ/ към Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ в България и спонсорирана от Европейската комисия е един от първите опити за целенасочено съвместно разглеждане от единна гледна точка на автоматиката и ИТ. Това е една от причините тази конференция да получи такава значителна подкрепа от авторитетни международни и национални организации и преди всичко от Европейската комисия към ЕС.
Едва ли е необходимо да се обяснява каква огромна роля играят в съвременното общество информационните технологии /ИТ/, които безспорно представляват най-голямото иновационно постижение на прага от Двадесети век към новия двадесет и първи век. Без тези технологии трудно можем да си представим осъществяващите се понастоящем глобализационни процеси, водещи до един динамичен и висококонкурентен свят.
       На малцина обаче е известно, че преди информационните технологии /разглеждани понастоящем в широк смисъл/ е започнала своето развитие автоматиката - област на науката и практиката, която за десетилетия е определяла прогреса в индустрията, транспорта, селското стопанство и др. През последните години след значителния прогрес в компютърно-комуникационните технологии се създаде предпоставка за постепенното интегриране и разглеждане на информатиката и автоматиката най-общо като една съвместна информационна система.
       Първите концепции по обединяването на вече съществуващите единици в така наречените цялостни системи беше формулирано в началото на 80-те години. Това може да се разглежда като инструмент в дейностите на автоматизацията за прилагане на постиженията на компютърните и комуникационни технологии за повишаване на тяхната ефективност и продуктивност. Модели за разпознаване и изкуствени интелигентни системи са типични модерни насоки и тяхното приложение е широко разпространено сега.
       Международна конференция "Автоматика и информатика" проведена в гр.София от 31 май до 2 юни, организирана от Съюза по автоматика и информатика /САИ/ към Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ в България и спонсорирана от Европейската комисия е един от първите опити за целенасочено съвместно разглеждане от единна гледна точка на автоматиката и ИТ. Това е една от причините тази конференция да получи такава значителна подкрепа от авторитетни международни и национални организации и преди всичко от Европейската комисия към ЕС.
       Членове на международния програмен комитет бяха известни учени от 13 страни на четири континента. От постъпилите 94 доклада програмният комитет избра 56, които са отпечатани на английски език в отделно издание.
       В материалите са отразени новите резултати и настоящи изследвания по Автоматика и Информатика със силно подчертаване на няколко основни теми: информационни технологии; компютърни и съобщителни системи; софтуерни системи и технологии; разумен, приспособим и оптимален контрол; модели за разпознаване и изкуствен интелект; информационни технологии на био- и еко-системи; контрол и управление на производството; приложение на информационните технологии; обучение на ИТ специалисти.
       На конференцията бяха изнесени 13 доклади от поканени водещи учени. Проведоха се две пленарни сесии с общо 4 пленарни доклада.
       Отделен доклад по предстоящата Шеста рамкова програма на ЕС изнесе В.Копанис, представител на Европейския съюз.

       Сред поканените докладчици бяха известни учени като проф.Ото Спаниол /Германия/, проф.Оли Мартикайнен /Финландия/, проф.Петер Грумпос и проф.В.Лумос /Гърция/, проф.Фукуда /Япония и др.
       В рамките на конференцията се проведоха и симпозиуми с приложна насоченост:
       - "ИТ и автоматика в областта на машинното инженерство" - поканен докладчик проф.Зин /Германия/ и 4 доклада;
       - "ИТ и автоматика в индустрията" с общо 11 доклада;
       - "Стандартизация при информационното представяне и обмен на данни и електронна търговия - със 7 доклада;

       Получени бяха заявки за участие в конференцията от повече от 200 участника от страната и чужбина.
       Международната конференция по автоматика и информатика се превърна в крупно събитие както за учените и специалистите в областта на ИТ и автоматиката, така и за тези, които активно ползуват техните постижения.

       Организирането на конференцията в гр.София по подобен начин - като средище за обмяна на опит и идеи на учени и специалисти от европейските страни, би било невъзможно без започналите процеси на реално интегриране на нашата страна в европейските структури.
       Между участниците бе Джон Винсент Атанасов - син на световно известния баща на компютъра - Джон Атанасов. А в залата бяха хора, които добре си спомнят посещенията в България на починалия Джон Атанасов.

       02.06.2001 г.
       София