В ПРОЦЕСА НА ИНТЕГРАЦИЯ Е НЕОБХОДИМА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ Печат
Автор Administrator   
Неделя, 01 Април 2001 03:06
Засилващият се процес на интеграция на нашата страна с европейските структури ни приобщава към една глобализираща се, висококонкурентна социално-икономическа и обществено-политическа система.
 Понастоящем световната инженерна общност определя най-общо своето място в тази система по следния начин:
- Инженерната дейност като цяло е пряко свързана с очертаващите се пред човечеството глобални проблеми и предизвикателства, в това число и в социалната сфера. Решаването им трябва да се осъществява комплексно, с отчитане и на гледната точка на инженерната наука и практика;
- Компютърно-комуникационните технологии са най-голямото иновационно постижение, с което двадесетото столетие преминава в двадесет и първото.Те носят в себе си заряд за значителни промени и ще диктуват до голяма степен промените в материалната и духовна сфера на обществото.
Обществото на бъдещето ще се формира и ще зависи все повече от постиженията в науката и техниката. Състоянието на страните и особено на бедните на суровинни и енергийни ресурси, ще се определя до голяма степен от техните възможности да създават нови технологии и да ги превръщат в конкурентноспособни пазарни продукти. Характерно за съвременното развитие на науката и техниката е: глобализацията на образованието, на научните изследвания и на създаването на нови технологии; инвестиране на огромни средства за решаване на научни и инженерни проекти; формиране на големи интердисциплинарни изследователски екипи; стремеж към приватизация на приложните научни изследвания и към по-дълго запазване на резултатите от тях.
На национално ниво трябва да се съдействува за създаване и поддържане на съответен национален иновационен потенциал, който единствен може да гарантира стабилно запазване и увеличаване на работните места. Това изисква преференциално да се подпомагат високотехнологичните иновации и преди всичко новите информационни технологии. Необходимо е да се създадат благоприятни условия за разпространяването на новите идеи и технологии и за създаване на среда, в която фирмите ще могат по-лесно да ги възприемат.
Единствено по силите на една голяма неправителствена организация, каквата е Федерацията на научно-техническите съюзи в България е да работи за изграждане на позитивно мислене за нуждата от иновации и чрез своите специфични форми да съдействува за осъществяване на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото; да мобилизилра своя научен потенциал за подпомагане на разработването на национална стратегия и на необходимите за това механизми за прогнозиране на технологичните потребности.

Знанието и квалификацията са основата за изграждане на националната икономика.
Процесите на преустройство и динамичното развитие на обществения и политически живот в нашата страна и извън нея оказват влияние и върху личния живот и реализацията на хората, налагайки "непрекъснато обучение". Знанието все повече се превръща в най-важното умение- в технически, социален и методологичен аспект. Новите концепции за квалификация са свързани с дистанционното обучение чрез телекомуникациите и Интернет. Обучаващите методики и системи фокусират и върху развитието на способностите на отделния човек да решава ефективно собсдтвентите си проблеми. С развитието на гражданското общество повишаването на знанията и квалификацията придобиват по-дълбок смисъл. Те все повече ще се утвържадават като потребност от непрекъснато образование, от пожизнено обучение. От това следват голямата отговорностп и ангажимент на всяка организация, заела се със специализираното обучение на специалисти, съгласно изискванията на международните стандарти и потребностите на нашата икономика. Федерацията на научнотехническите съюзи си поставя за цел самостоятелно или с други организации да създаде федеративна квалификационна система за подпомагане на обучението по предприемачество и иновационен мениджмънт.

Съвременният висококонкурентен и бързо развиващ се свят предявява нови, много по-големи изисквания към младото поколение. Основно средство за успех на подрастващата младеж се превръща стремежът за набиране на нови знания и тяхната непрекъсната актуализация, най-вече чрез новите информационните технологии. В този аспект е изключително важно подпомагането на младежите и тяхната успешна реализация. В България, както и в други страни по света намалява привлекателността и престижа на инженерната професия. Притиснати от безработицата, много млади хора напуснаха страната за да търсят своето призвание в други страни. Крайно необходимо става да се подпомага активно инициативата за издигане нивото на инженерното образование и за формулиране на нови изисквания към българския инженер, като: съвременни професионални знания, силно развити комуникативни възможности, умения за работа в колектив, способност за пазарно ориентиране и мислене, развитие на качествата за инициативност и предприемчивост и др.Материалът е предоставен с любезното съдействие на Федерацията на научно-техническите съюзи в България като част от разработваната в момента Стратегия за развитие за периода 2001-2005 год., която ще бъде приета на нейния конгрес на 05/06 юли 2001 год.