БЪЛГАРИЯ- СТАБЛИЗИРАЩ ФАКТОР В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА - РЕЗЮМЕ Печат
Автор Проф. Еньо Савов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:01
Още в началото на 90-те години на ХХ век България ясно дефинира външнополитическите си приоритети: присъединяване към евроатлантическите институции и активна дейност за гарантиране на стабилността на региона на Балканите и в света.  Понастоящем балканските страни имат общи външнополитически цели – присъединяване към Европейските структури и военно-техническо сътрудничество врамките на инициативата “Партньорство за мир” и НАТО, с чиято реализация ще се урегулират нерешените проблеми в техните двустранни и многостранни отношения. България работи за осъществяването на тези цели чрез специфични форми на сътрудничество с определени страни в региона и цялостна подкрепа на многостранното сътрудничество тук. България е първата страна в света, която призна политическата независимост на Република Македония. Съобразно с позицията на Европейския съюз България призна през тази година и независимостта на Черна Гора. Показател за икономическото измерение на това сътрудничество е положителното салдо на търговските взаимоотношения с почти всички балкански страни. Само с Румъния и Словения то все още има отрицателни стойности. Друг показател е удвояването на търговския обем само в продължение на 1 година, което е значителен успех за малка страна, осъществяваща преход към пазарна икономика. България е активен съорганизатор и участник в провеждането на тристранни срещи: с Румъния и Гърция относно борбата с организираната престъпност, с Румъния и Турция относно развитието на туризма и създаването на свободна търговска зона, с Македония и Албания относно борбата с престъпността, с Гърция и Турция относно създаването на общ консултативен комитет за координиране на тристранното сътрудничество.Своя принос за стабилността на Юго-Източна Европа България даваше и дава с участието си в Централноевропейската зона за свободна търговия, в Черноморското икономическо сътрудничество, в Пакта за стабилност в Юго-Източна Европа и в инициативата за сътрудничество в Юго-Източна Европа, чието начало беше поставено именно по инициатива на България чрез свикването на среща на външните министри в София през Юли 1996 г. “Въпреки всички упреции и критики спрямо България нашата страна винаги е била гарант за стабилността на Балканите и на цяла Югоизточна Европа, служи за пример относно предимствата на регионалното сътрудничество и поддържа най-добри взаимоотношения с всичките си съседи на Балканите, което именно е нашият голям принос за просперитета на ЕС”, подчерта преди броени дни Министър-Председателят на България Сергей Станишев.