ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПРАГА НА ЧЛЕНСТВОТО В ЕС - РЕЗЮМЕ Печат
Автор доц. д-р Чавдар Николов   
Неделя, 01 Октомври 2006 03:03
След като към края на ХХ век България загуби близо 40% от БВП, икономиката започна да отбелязва растеж, който през последните години е между 4% и 6% годишно. Значителен принос за този процес има освободеното от предишни ограничения банково кредитиране, подобрения инвестиционен климат след присъединяването на страната към НАТО и предстоящото членство в ЕС. Годишно инвестициите в България възлизат на близо 2 милиарда евро. От своя страна българите успяват да се интегрират в пазарната икономика и нейните структури, с което безработицата от 18% преди 5 години вече е спаднала под 10%, а номиналната стойност на заплатите надвишава ръста на инфлацията при средна заплата от 180 евро. Близо 40% от гражданите на страната пазаруват във вериги от супермаркети и хипермаркети, а 25% от тях ползуват при това лични превозни средства. Общо в страната има вече близо 4 милиона лични автомобила, което като показател е славнимо с развита западна страна. Все още страната има отрицателно търговско салдо, възлизащо на 12% от БВП при бюджетен излишък от 3,1% от БВП. Резервите на Централната банка обезпечават 1,2 пъти наличните пари и краткосрочните депозити в Лева. През 2006 г. износът започна да расте по-бързо от вноса. Все още брутните задължения на страната възлизат на 27% от БВП, при годишна инфлация от 6%. Приходите от туризма възлизат на 1,9 милиарда евро през 2005 г. Много чужденци, главно от Великобритания, купуват второ жилище в България. Голям потенциал в аспекта на бъдещото членство на страната в ЕС има високото образователно и културно ниво на населението,което в съчетание с модерни технологии и управленчески подходи може рязко да подобри прираста на националната икономика. Изграждането на елементи от транспортната инфраструктура в направлението на Трансевропейските транспортни коридори е основна и непосредствена задача, за която има създадени всички политически и икономически условия пред потенциалните инвеститори.