ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ РЕЗЕРВА В МИРООПАЗВАЩИ МИСИИ Печат
Автор проф. Румен Стефанов   
Петък, 24 Април 2009 03:00
/Изказване на конференция на тема “Опита на българските военни наблюдатели в мироопазващи мисии/

    Уважаеми дами и господа,

    Настоящото изказване има за цел да разкрие възможностите за още по-успешно участие на Р България и по-специално МВР в мироопазващите мисии на ООН и другите международни организации, както и да осигури достойно съществуване на лица, които са отдали по-голямата част от живота си в служба на полицията.
    Предвид на хроничния недостиг на кандидати за участие в мисиите на ООН, които да отговарят на изискванията за езикова и професионална квалификация, през 1999 год. в МВР нормативно беше уредена възможността пенсионирани служители – ОР(офицери от резерва) и напуснали МВР да бъдат привлечени в такава дейност на „доброволни начала”, без правото на заплащане и социално осигуряване. Решението беше взето като елемент на социалната програма за включване в професионална дейност на бивши полицейски служители, намиращи се в активна трудова възраст. Оттогава до 2005 год. в мисиите на ООН в Косово и Босна и Херцеговина са взели участие над 30 лица от тази категория, които достойно са представили България и МВР. Поради високата им квалификация и опит и в условията на силна конкуренция от другите националности, повечето от тях бяха подбрани и назначени на ръководни позиции в структурата на международния полицейски контингент. Нито един не е бил наказван дисциплинарно. Повечето са награждавани от ръководството на мисията и МВР за постигнати успехи по време на службата.
    От м. октомври 2004 год. без да се променя нормативната база, участието на ОР е съществено ограничено с тенденция към неговото пълно прекратяване, въпреки очевидните изгоди, както за Министерството, така и за самите пенсионирани служители:
    На първо място, използването на ОР не намалява възможностите на МВР да се противопостави на престъпността, т.к. не налага отклоняването на служители от действащия състав, а подбира мисионери извън щата на министерството.
    На второ място, България и МВР получават възможност за изпълнение в договорения обем на поетите международни задължения. От м. август 2005год. и средата на 2006 г квотата, дадена на нашата страна за полицейски контингент в мисията на ООН в Косово не беше изпълнена с около 20 души, поради липса на редовни служители, отговарящи на изискванията. На същото основание, както и на основание, че „България няма интереси” са отклонявани редица покани на ООН за участие в мироопазващи операции в други региони на света. Същевременно не е използван съществуващия потенциал от ОР, които напълно отговарят на условията и нееднократно са изявявали желание да се включат. По-голямата част от тях имат зад гърба си вече участие в такива мисии.
    На трето място, българската страна не извършва никакви разходи при използването на пенсионирани служители, т.к. участието им е изключително на „доброволни начала”, без право на трудово възнаграждение, социални осигуровки и застраховки. За престоя им в мисията, ООН заплаща дневните разходи, част от екипировката и застраховката в случай на инцидент.
    На четвърто място, в неколкократни изказвания самият Генерален секретар на ООН приветства идеята, държавите да изпращат на мисия пенсионирани служители на полицията т.к. по този начин не се нарушава  кадровия баланс на националните институции и се осигурява участието на „улегнали лица с богат професионален опит и авторитет” пред местните полицейски кадри, които те наблюдават, ръководят и обучават. Командването на полицейските контингенти в Косово и Босна и Херцеговина също е подчертавало необходимостта не толкова от изпълнителски кадри, колкото на служители с организационни качества и опит в международни изяви. Затова редица страни (САЩ, Великобритания, Германия и др.) са възприели и с успех прилагат на практиката политиката на подбор на кандидати измежду пенсионирани служители.
В края на 2006 година чрез Министерството на външните работи е изпратено до МВР писмо от Департамента за мироопазващите операции на ООН, в което отното се препоръчва да се формира контингент от бивши полицейски служители, който бързо да може да бъде комплектован и изпратен в райони на провеждане на антикризистните мероприятия. В него е подчертан аргумента, че такъв подбор не би нарушил кадровото окомплектоване на съответните правозащитни институции. На документа не е дадена необходимата гласност.

    На пето място, включването на ОР им дава възможност за реализация в една зряла, но все още творческа възраст. Въпреки високата си квалификация и опит, шансовете им за ангажиране в трудова дейност са минимални, поради ред разбираеми обективни обстоятелства. Някои от тях са били изпратени в пенсия не по собствена воля, а поради конюнктурни политически съображения. В следствие на несъвършенство на нормативната база, редовни служители, участници в мисии са оставени в периода  1999-2002 г. без социални осигуровки, в резултат на което сега получават пенсия 150-200 лв., въпреки дългогодишния си стаж в МВР. Една част от приходите, придобити под формата командировачни по време на мисия се внасят в България и с тях те могат да осигурят не само достойното си преживяване, но и издържката на членове на семействата, които поради едни или други, независими от тях обстоятелства живеят на границата на социалния минимум.
    На шесто място, новоприетия Закон за МВР дава възможност да се регламентира нормативно участието на ОР в мисиите при наличието на политическа воля за прокарването на такава линия. В чл. 51 &1 т. 22 се казва че, Национална служба „Полиция” може да „привлича граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законовоопределените и функции при условия и по ред, определени с наредба на министъра на вътрешните работи”. Статутът на ОР, кандидати за участие в мисиите може да се разработи като се развие този текст в подзаконов нормативен акт.
Нормативно възможности за включване на О.Р. бивши служители на МВР в мироопазващи операции и мисии съществуват и в Правилника за прилагане на Закона за МВР. В неговият чл. 155 ал.1 се отбелязва: „Министърът на вътрешните работи в рамките на утвърдения от Министерския съвет числен състав на МВР поддържа резерв от щатни бройки за държавни служители и щатни бройки за лица, работещи по трудово правоотношение”
„Офицер от резерва” на МВР предполага наличието на някакви двустранни морални и правни ангажименти.
Въз основа на гореизложеното


П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А  М  Е:


    Първо: На базата на възможностите, предоставени от Закона за МВР нормативно да се регулира и възстанови сдъществувалата практика за участието на пенсионирани служители в мироопазващите мисии на международните организации;
    Второ: Да се определи задължителна минимална квота за включване на лица от тази категория в групите. Нейното практическо прилагане да се осъществява гъвкаво, съобразно възможностите на Министерството да осигури подготвени кадри, както сред редовните служители, така и сред ОР;
    Трето: Да се въведат стандартите на ООН при определяне на възрастовата граница за участие – 62 год., като се отчитат и специфичните изисквания за физическа издържливост и здравословно състояние. Директивата е заложена в документ на Департамента по мироопазващите операции към организацията, който е на разположение на ръководството на МВР. За сравнение следва да посочим и факта, че някои страни като САЩ например, изпращат и лица над тази възраст;
    Четвърто: Да не се отказва участие на България в мироопазващи мисии на основание „липса на достатъчно подготвени кандидати”, докато изцяло не се проучат възможностите за подбор на желаещи сред категорията на пенсионираните служители. По-голямата част от европейските държави са изпратили полицейски контингенти в 5-6 и повече мироопазващи операции на ООН в различни райони на света, докато нашата страна е ограничила присъствието си само в две. Всяко включване на България в такива инициативи, макар и с минимални контингенти, укрепна нейния международен авторитет и може да реализира обществен ефект в редица направления.
    Разчитаме на доброто разбиране и политическата воля да се развие тази полезна за цялото общество инициатива.