ПРЕДСТАНЯМЕ ВИ НОВОИЗЛЯЗЛИ КНИГИ НА ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДИПЛОМАТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО: Печат
Автор Експерт   
Събота, 01 Март 2003 03:00

 “ПО ВЪЛНИТЕ НА ДИПЛОМАЦИЯТА” – ЖОРЖЕТА ПЕХЛИВАНОНА
“ПОЛИТИЧЕСКО ВЕТРИЛО”- ЖОРЖЕТА ПЕХЛИВАНОВА
МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ И КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ АСПЕКТИ НА КИПЪРСКИЯ ВЪПРОС – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ 

 

1. “ПО ВЪЛНИТЕ НА ДИПЛОМАЦИЯТА” – ЖОРЖЕТА ПЕХЛИВАНОНА
Пред нас са двете нашумели книги на дипломатката Жоржета Пехливанова. Първата е с образното заглавие "По вълните на дипломацията", защото дълги години работи в Министерството на външните работи. Като човек "от кариерата", тя членува в Българското дипломатическо дружество от самото му създаване. В седемте раздела на своята "дипломатическа историография" в 368 страници авторката е отделила само няколко страници на своето детство и семейна среда. На стотиците други страници Пехливанова ни среща с държавници, споделя впечатления от важните събития във външнополитическия живот от близкото минало, споделя своята "дип-максима": "Там, където има един българин, има България!"
Сред многобройните описания на срещи със световни политици и творци, читателят отново се докосва до писателя –нобелист Камило Хосе Села, Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Хуан Карлос, Валери Жискар д,Естен... Идеята на Жоржета Пехливанова, заложена в тази книга, продължава и по-нататък "Испания осиротя", "Дойде ли краят на аржентинското танго?", "Дипломат не се става от днес за утре", "Дипломатите са заложници на политиката" и още трийсетина заглавия на външнополитически анализи, статии и интервюта. Това вече е следващата й книга, издадена през 2002 година в 232 страници, под символичното заглавие "Политическо ветрило" или “дипломацията – там където се разместват пластовете в политиката”. Изказната палитра е разнообразна и с интелигентно подбрана тематика. Книгата включва нейни външнополитически публикации и анализи в наши и чужди издания, визиите й по отделни проблеми на европейската политика, които рисуват една разноцветна картина от най-новите процеси в Европейския съюз, следвайки подхода на документалиста и мотивацията на политическия анализатор. В този смисъл Ж. Пехливанова оставя документ за своето време, осветляваики през личната призма няколко аспекта. Първият е Европейският съюз - приоритетите на Съюза през испанското председателство – един труден дебют, тенденциите към разширяването на Съюза по време на датското и гръцко председателство, откриването на хоризонтите за България и Ру-мъния, политическия и икономическия диалог на европейското семейство със страните от Латинска Аме-рика и Карибите. Вторият важен аспект в книгата е „Драконът - тероризъм" в най-заплашителната му форма на „транснационален тероризъм", с аналитични акценти върху спецификата на тероризма и наркотрафика в Ла-тиноамериканския регион. Повод за размисли у Ж. Пехливанова е дала визитата на Светия Отец в България, а за философски анализ - Енцикликата на Папа Иоан Павел II „Сентесимус аннус" от „Рерум Новалум".
Жоржета Пехливанова съумява да открои "приоритета на приоритетите", да покаже как отделните страни стигат по различни пътища до "зрънцето на водачеството", т.е. до еврото. Това е направено сдържано-дипломатично и художествено-артистично.
Жоржета Пехливанова. "По вълните на дипло-мацията". "Политическо ветрило". Изд. Българо-ар-жентинското дружество. ИК "5Р5-ПРИНТ" АД. 2002

Силвия ДРАГНЕВА

2. “ПОЛИТИЧЕСКО ВЕТРИЛО”- ЖОРЖЕТА ПЕХЛИВАНОВА
Жоржета Пехливано-ва разгръща своето „Политическо ветрило" (С„ 2002, 232 с.) за българския читател, за да покаже „дипломацията там, където се разместват плас-товете в политиката". Коя е авторката: завършила е испанска и френска филология в СУ „Св. Климент Охридски", следдипломна квалификация в Сорбоната, специализация в Школата на ООН в Женева, Дипломатическа академия и докторат в Мадрид; работила е в Министерство на външните работи, била е дългого-дишен дипломат в българските посолства в Испания и Аржентина; автор е на монографични изследвания по външната политика на България, става попу-лярна с книгата си „По вълните на диплома-цията". И в новата книга „Политическо ветрило" изказната палитра на Ж. Пехливанова е разнообразна - външнополитически ана-лизи, статии, интервюта. Следвайки подхода на документалиста и мотивацията на поли-тическия анализатор, авторката представя събития, факти, дейността на бележити лич-ности, социалната атмосфера у нас и по све-та през отминалите няколко години. В този смисъл Ж. Пехливанова оставя документ за своето време, осветляваики през личната призма някол-ко аспекта. Първият е Евро-пейският съюз - приоритетите на Съюза през испан-ското председателство, тен-денциите към разширяване при датското председател-ство, откриването на хори-зонтите за България и Ру-мъния, политическия и ико-номическия диалог на евро-пейското семейство със страните от Латинска Аме-рика и Карибите. Вторият аспект в книгата е „Драко-нът - тероризъм" в най-зап-лашителната му форма на „транснационален терори-зъм", с аналитични акценти върху спецификата на теро-ризма и наркотрафика в Латиноамериканския регион. Повод за размисли у Ж. Пехливанова е дала визитата на Светия Отец в България, а за философски анализ - Енцикликата на Папа Ио-ан Павел II „Сентесимус аннус" от „Рерум Новалум". Следващите три аспекта, по-ско-ро социално-политически разреза са посве-тени на България, Испания, Аржентина - съ-бития, факти, личности, характеризиращи всяка държава поотделно или историята, настоящето и бъдещето на международния диалог.


Доц. д-р Антоанета ЗАПРЯНОВА


3. МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ И КОНСТИТУЦИОННОПРАВНИ АСПЕКТИ НА КИПЪРСКИЯ ВЪПРОС – ЗЛАТКО ДИМИТРОВ
Златко Димитров, доктор по право и автор на студии и статии по въпроси на конституционното и международното право е завършил международно право в Москва и Школата за висши административни кадри в Париж. Бил е на дипломатическа работа в Испания и САЩ. През 2001 г. Димитров е назначен за началник отдел “ООН и общи въпроси”, а малко по-късно- за началник отдел “Съвет за сигурност” в Министерството на външните работи. Член е на Българското дипломатическо дружество от 2003 г.
Книгата му “Международноправни и конституционноправни аспекти на Кипърския въпрос” е най-обширното и задълбочено изследване в България по тази тематика. За нейна основа е послужил дисертационният труд на г-н Димитров. Авторът е получил съдействието на Секретариата на ООН, дипломати и експерти от Република Кипър, така наречената Севернокипърска турска република, Гърция, Турция, САЩ, Великобритания, Русия и други.
В исторически план кипърският въпрос е отражение на борбата между различни държави за упражняване на ефективен контрол върху територията на острова. Създаването на Република Кипър през 1960 год. Като част от процесите на деколонизация през втората половина на ХХ век превръща малкия остров от обект на международното право в негов самосотятелен субект. Книгата си поставя за цел да даде обяснение, защо този процес още не е завършил. Една от причините за това е усложняването на съдържанието на кипърския въпрос, към което са добавени нови измерения.
В Глава първа е изследвано конституционното развитие на Кипър до 1960 г. и концепцията за “гарантираната независимост”.
В Глава втора е отделено място на действието на Конституцията до 1963 г. и на конституционноправните и международноправните измерения на кипърския въпрос до 1974 г.
В Глава трета е представена взаимовръзката между суверенитета, правото на самоопределение и спазването на правата на човека.
В Глава четвърта са разгледани опитите за намиране решение на конфликта, усилията на международната общност. Разгледана е и връзката между посредническите усилия на ООН и стремежа на Република Кипър за пълноправно членство в Европейския съюз, преговорите за което почват през 1998 г.
Изследването и познаването на международноправните и конституционни измерения на кипърския въпрос има определено значение за България. В книгата се прави опит да се посочи влиянието, което би могло да има нерешаването на кипърския проблем и оставането на острова извън Европейския съюз върху разширяването на Съюза на Изток.
Прави се извода, че и в по-общ план кипърският казус в сферата на международноправната и конституционна практика е от значение за целия район на Югоизточна Европа