ПОСЛАНИКЪТ ТРЯБВА ДА Е ОТ КАРИЕРАТА Печат
Автор Димитър Костов   
Неделя, 01 Юли 2007 03:00
Партийно-роднинските назначения в МВнР станаха причина за многобройни гафове и пропуски, най-фрапантният от които е казусът с медицинските ни сестри в Либия, казва председателят на Българското дипломатическо дружество

    - Г-н Костов, Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за дипломатическата служба. Как оценявате този факт? Някои ваши колеги отбелязаха събитието с една дума - доживяхме...
    - Приемането на специален Закон за дипломатическата служба е отдавна назряла и общопризната необходимост като част от демократичното преустройство на обществото. То е ново явление за нашата най-нова история, ако не се смята приетият през 1907 г. Закон за устройството на службата на Министерството на външните работи и вероизповеданията. След 1944 г. правната уредба на тази материя е изцяло на подзаконово равнище, твърде често - без законова делегация. Възобновяването на законовата уредба в тази сфера на държавната дейност безспорно е положителен факт. Още през 2002 г. Българското дипломатическо дружество подготви законопроект, който изпрати на всички отговорни инстанции. Впоследствие се появиха и други проекти. С чувство на удовлетворение отбелязваме, че основните положения на нашия документ са възприети в сегашния проект и ще бъдат обект на дискусия в парламента.


    - До какво доведе липсата на нормативна база в такава важна област като дипломацията и кому бе изгодно подобно положение?
    - Неоправданото забавяне на приемането на специален закон в годините на прехода бе използвано в угода на тясно партийни интереси и във вреда на интересите на страната. В този период в Министерството на външните работи бяха извършени безпрецедентни политически чистки, които бяха най-драстични през 1992 и 1997-1998 г. Бяха уволнени стотици висококвалифицирани дипломати и служители от административно-техническия персонал. Много от тях впоследствие бяха възстановени от съда, но не малка част потърсиха приложение на своите знания и умения на друго място. Размерите на чистките, окачествени като "лов на вещици", привлякоха вниманието на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, които отразиха тези факти в своя доклад.
    В същото време започна безразборно назначаване, включително и на посланически постове, на хора без елементарна подготовка по партиен, роднински и приятелски признак. Във ведомството бе създадена атмосфера на страх и подозрителност, подтисната бе инициативността на дипломатическите служители, поради което бяха допуснати многобройни гафове и пропуски. Ще спомена само най-фрапантният от тях - казусът с медицинските сестри в Либия. Една от главните причини за това състояние е липсата на стабилна законова уредба.


   - Кои са основните принципи, залегнали в законопроекта за дипломатическата служба, и отговаря ли той на европейската ориентация на България?
    - Внесеният от правителството и приет на първо четене от Народното събрание законопроект е изключително важна стъпка по пътя на изграждането на дипломатическата ни служба по европейски образец, способна да отстоява ефективно българските национални интереси. В него са залегнали като основни принципи професионалното кариерно развитие, стабилност, откритост, партийна необвързаност, приемственост. Тяхното строго спазване е солидна гаранция за успехи на българската дипломация.


    - Представители на опозицията вече реагираха, че се спира възможността за назначаване на нови лица в българската дипломация и се създават предпоставки единствено "бивши комунистически кадри" (цитирам) да заемат посланически постове...
    - Радостен факт е, че в Министерството на външните работи навлиза нова свежа струя от млади и способни служители, които с помощта на опитните техни колеги и постоянни форми на квалификация могат много бързо да усвоят трудното изкуство на дипломацията и да бъдат равностойни партньори на европейските си колеги. Законът ще им гарантира спокойно и плавно израстване в службата до нейните най-високи върхове. Въвеждането на конкурсното начало и високите изисквания към кандидатите (висше образование с квалификационна степен "магистър", владеене най-малко на два чужди езика, компютърна грамотност и др.) са залог за правилен подбор.

    - Ще се сложи ли край на политическите назначения в системата на външно министерство, които не само според вас, но и според много ваши колеги, нанесоха сериозен удар на българската дипломация?
    - Важен момент в новия законопроект е въвеждането на ограничението за политически назначения на длъжност ръководител на задгранично представителство. Те не могат да надхвърлят 10% във всеки един момент. По такъв начин ще се постави преграда за "уреждане" на свои хора или неуспели политици. Разбира се, има изключения, когато политически назначени посланици, които отговарят на определени изисквания, могат да свършат добра работа. Но като се има предвид малобройния състав на нашите посолства, правилото трябва да бъде посланикът да е от кариерата.


    - Каква ще бъде ролята на новата длъжност, която се въвежда с този закон - постоянен секретар?
    - Изключително важен момент в законопроекта е новата фигура на постоянния секретар, който е най-високата професионална длъжност. Той е олицетворение на професионалното начало, на приемствеността и стабилността в дипломатическата служба. Същевременно той трябва да осъществи плавния преход при смяната на политическото ръководство и да осигури непрекъснатост в изпълнението на дългосрочните цели на българската външна политика. С други думи - историята не бива да започва от назначаването на нов министър и да се зачерква всичко положително, постигнато до този момент. Струва ми се обаче, че по този въпрос трябва да се отиде още по-нататък - към засилване ролята на постоянния секретар. Това може да се постигне, като се увеличи срокът на неговия мандат (сега той е с 5-годишен мандат, с възможност за удължаване с една година) и като се издигне нивото на неговото назначаване - от Министерски съвет или дори от президента. Сега се предвижда той да бъде назначаван от министъра, с което не се постига напълно желания ефект.


    - Оптимист ли сте за бързото приемане на законопроекта за дипломатическата служба от народните представители и превръщането му в действащ закон?
    - Надявам се, че Народното събрание ще смогне да приеме закона до края на тази сесия и с това ще даде импулс на усилията на българската дипломация, чиято роля за благоденствието на България непрекъснато нараства.