ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО СИГУРНОСТТА Печат
Автор Експерт   
Събота, 29 Ноември 2008 01:56
Изданието „Изследванията по сигурността и управление на промяната в сектораза сигурност 1999-2008 г.” представя резултатите от множество проекти по сигурността от последните 10 години, анализирани в рамките на изследването SECRES-2008.
    Акцентъэт се поставя на готовността за използване на операционния анализ и компютърно подпомагани учения като инструмент за подпомагане на промяната и доброто управление, по-скоро като инструмент на едно „умно” управление. Паралелно с този проект се разработва и знаниен портал по операционен анализ и компютърно подпомагани учения в подкрепа на управлението и промяната в сектора за сигурност.
    Ст.н.с. I степен д.т.н. Стефан Хаджитодоров, наш национален представител в Научния комитет на НАТО подчертава в Предговора към сборника: „Предложеното от екип на Института по паралелна обработка на информация на БАН, Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана към БАН и Сдружение „Джордж Маршал”- България изследване е заслужаващ поощрение опит за анализ   на изследвания през последните 10 години и за очертаване на визия за консолидация около група за операционен анализ със съвместен център за симулации, обучение и анализ, изградени по няколко проекти с финансиране от Организацията на Североталнатическия договор-НАТО и Европейскиясъюз, както иснационално финансиране, например от МО, Министерството на извънредните ситуации, Националнияфонд „Научни изследвания”/, а не на последно място и чрез институционно финансиране от БАН.
    Трябва да се отбележи, че развитието на Организацията за изследване и технологии на НАТО, Европейската агенция за отбрана, Съвместния изследователски център на ЕС, както и Европейския форум за изследвания посигурността и иновациите вмного голяма степен формира именно такава рамка на изследвания и в страните, членки на НАТО и ЕС, каквата е и нашата страна.
    Една от сферите за иновации- публичната сфера, определя създаването на новипроцеси и институции като направление заразвитие. Опитът в предлагането изследване е също в тази посока- създаване на процес на разработка на концепции и експериментиране, поддържг ан от операционния анализ и компютърно подпомагани учения чрез нов тип институция- група за операционен анализ със съвместен център за обучение, симулации и анализ.
    Изследването не е пълно- то не покрива всички проекти, изпълнени през последните години, то не предлага и изчерпателна стратегия и програма за изследвания по сигурността, но в същото време подготвя много добра основа за единно-обхватен и по-задълбочен анализ в тази област, който може да доведе до Бяла книга за изследванията по сигурността в България в контекста на членството в НАТО, ЕС и стратегическото партньорство със САЩ за изтеклите 10 и следващите 10-15 години.”
    Уводът е озаглавен „Контекст на поректа- 10 години /1999-2008/ на промяна  в сектора за сигурност. Негов автор е Велизар Шаламанов. Той посочва, че книгата е по-скоро отчет по продължилото 2 години научно изследване. Целта е  била да  се дефинира визия за развитие на изследванията по  сигурността в следващите 10 години в интерес на ефективно управление на промяната всектора за сигурност.
Това изследване очертава подобластите на  сигурността, като например гражданска сигурност, управление на кризи и др., които се нуждаят от научни зследвания. В същото време то посочва и подобластите на сигурността, които вече са обект на изследвания и отчита наличиетно или липсата на връзки между публикациите. Накрая, изследването посочва необходимостта от създаване на национална програма за изследвания по сигурността, която елеминира много от проблемите, съществуващи в научната и образователната сфера на сигурността в  интерес на промяната в сектора за сигерност.
    Предстоящите промени,или най-вероятните от тях според автора са:
- Създаване на Резерв на БА с функции и на национална гвардия;
- Изграждане на Агенция за разузнаване по модела на ДАНС;
- Създаване на Агенция за управление при кризи;
-Създаване на Агенция по модернизация и изследване на сектора за сигурност;
- Закупуване на критично важни системи: многоцелеви изтребители, раздари, системи „свой-чужд”, системи за разузнаване и управление;
- Създаване на интегрирано Министерство на отбраната, а  по-късно и на интегриран сектор за сигурност;
- Развитие на регионалното сътрудничество и определяне на ролята на България в него;
- Интеграция на информационните и комуникационни системи в сектора за сигурност;
- Развитие на интегрирана сисетма за управление в извънредни ситуации;
- Реално пускане в действие на цялата система за спешни повиквания и региране нател.112.
При всички тези стъпки най-важното предизвикателство е взимането на решение, което в развитите страни се подпомага от операционнен анализ и компютърно подпомагани учения.

Все пак най-важното условие за ефективни изследвания  и използването им за добро управление на сектора  за сигурност е наличието на интегритет в сектора. В тази връзка на 01 юли 2008 г. НАТО създаде доверителен фонд за доброто управление в институциите на отбраната, чрез споразумение мужду Полша, Швейцария и Великобритания, с подписа на заместник-генералния секретар на НАТО.Затова и първото приложение на тази книга  е обсъжданият проект на План за действие за честно и компетентно управление в сектора за сигурност, който да стане основа за промяната. Промяната в сектора за сигурност към едно икономично, но интилигентно и прозрачно управление ще е модел и мотив за използването на тези добри практики и в другите сфери на публичната власт и за преминаване към малко, компетентно и мъдро правителство. В този смисъл реформите в сектора за сигурност далеч надхвърлят по значение управлението в тази сфера- както винаги досега от    промените в сектора за сигурност се влияят промените в целия публичен сектор.

Съдържание
Глава1: Управление на промяната в сектора за сигурност
Глава2: Изследователска основа на проекта: изследвания и взимане на решения в сферата на  сигурността
Глава 3: Изграждане на капацитет за операционен анализ в подпомагане на трансформацията на сектора за сигурност по проект SfP981149
Глава 4: Развитие на капацитета на Центъра за операционен анализ за под помагане на планирането на способности
Глава 5: Изследователска инфраструктура по сигурността и основни инструменти за управление на промяната в сектора за сигурност
Глава 6: Управление на научни проекти и измеримост на резултатите
Заключение: Следващите 10 години на изследванията по сигурността

Приложения:
Приложение 1: План за действие за честно и компетентно управление в сектора за сигурност
Приложенвие 2 : Научно-изследователски проекти в сферата на сигурността, отбраната и управлението при кризи в България за периода 1999-2008 г.
Приложение 3: Диаграми за анализ и оценка на изследванията
Приложение 4: Система за мигнвовен обмен на съобщения при компютърно подпомагани учения за управление при крлизи
Приложение 5: Комуникационна инфраструктура на Съвместен център за обучение, симулации и анализ.
Организации ипроекти
Участници в проекта по области