ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителния съвет на Българско дипломатическо дружество Печат
Автор Експерт   
Вторник, 10 Ноември 2009 03:00

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Управителния съвет на Българско дипломатическо дружество относно решението на Правителството за отзоваване на двама български посланици

Българското дипломатическо дружество е сериозно обезпокоено от начина, по който се процедира и представя пред обществото случаят с двамата български посланици– Лъчезар Петков в Съединените щати и Бранимир Младенов  в Турция, за които правителството предлага на Президента да бъдат предсрочно отзовавани от страната на акредитация.

Предсрочното отзоваване на посланици е изключителна мярка. В съответствие със Закона за дипломатическата служба и международната дипломатическа практика тя се налага за постъпки, които уронват престижа на страната и водят до влошаване на отношенията й с приемащата държава или при виновни действия в грубо нарушение на законите. За всички, които познават дългогодишната дейност на двамата български дипломати, е трудно да приемат, че към тях могат да бъдат отправени подобни професионални упреци. Несъмнено отзоваването им ще отправи нееднозначен сигнал към съответните държави – важни наши международни партньори - и може да се отрази неблагоприятно върху цялостния международен образ на българската дипломация.

Независимо от това какво ще бъде крайното решение на конституционно упълномощените в тази област държавни институции, не може да не прави впечатление фактът, че настоящият  скандал, има в основата си по същество политически проблем. Той беше иницииран и се развива под очевидния натиск на определени политически сили. Изкупителна жертва са на път да станат двама български дипломати – професионалисти. В това ние съзираме реална опасност за ново политизиране на дипломатическата служба, за връщане към познати от близкото минало порядки и практики. Напомняме, че БДД бе сред инициаторите на Закона за дипломатическата служба, приемането на който предполагаше нейното стабилизиране и предотвратяване на политическата намеса върху кадровото развитие. Поради това, настоятелно призоваваме за стриктно спазване на този Закон, за да не се превърне българската дипломация за пореден път в арена на вътрешнополитическа борба.

Що се отнася до конкретните нарушения, в които са упреквани посланиците Петков и Младенов, работа е преди всичко на компетентните инстанции да преценят наличието и степента на лична отговорност. Мерките, които биха се предприели не трябва да  надвишават размера на провинението и да поставят под въпрос цялостната им успешна дипломатическа кариера, изграждания с години личен авторитет и бъдещия им професионален статут. Решението, което би се взело в този случай, ще бъде ясна индикация за цялата дипломатическа служба дали тя ще може да се развива в условията на стабилност, професионални критерии и подход или ще създаде атмосфера на демотивация, „снишаване” и несигурност.

УС на БДД
08.11.2009 г.
София